Klimat- och energistrategi för Danderyds kommun

Förskolan Skogsgläntan
Klimat- och energistrategin för Danderyds kommun är nu antagen i Kommunfullmäktige 19/12-2016.

Klimat- och energistrategin för Danderyds kommun ger en samlad bild över utsläpp av växthusgaser och energianvändning i kommunen. Strategin beskriver de klimatpåverkande utsläppen som sker i Danderyds kommun baserad på statistik från den nationella utsläppsdatabasen. Nulägesbeskrivningen av växthusgasutsläppen inkluderar inte utsläpp som orsakats av produkter som tillverkats utanför den geografiska gränsen men som konsumerats i Danderyd.

Klimat- och energistrategin presenterar de mål som Danderyd arbetar mot och vilka åtgärder som ska genomföras för att nå målen. Strategin omfattar hela kommunen, d.v.s. både den kommunala organisationen och kommunen i sin helhet (det vill säga kommunens geografiska område).Kommunsstyrelsens arbetsutskott har beslutade i mars 2016 att skicka ut Klimat- och energistrategi för Danderyds kommun på samråd för att få in synpunkter från nämnder, närliggande kommuner, intresseorganistioner samt dem som bor och verkar i kommunen. Synpunkter har nu behandlats och arbetats in i reviderad Klimat- och energistrategi för Danderyds kommun. 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Klimat- och energistrategi för Danderyds kommun

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.