Miljöprogram

Miljöprogram
Syftet med miljöprogrammet är att styra mot en god och hälsosam miljö och en långsiktig hållbar utveckling i Danderyd.

Miljöprogram 2016 -2020

Ett reviderat Miljöprogram med tillhörande handlingsplan antogs av kommunfullmäktige den 13 juni 2016. Kommunfullmäktige gav i beslutet även uppdrag till nämnderna att ta fram och fastställa åtgärder och aktiviteter för att uppnå Miljöprogrammets uppsatta mål i enlighet med handlingsplanen.

Miljöprogrammet i korthet 

Miljöprogrammet utgår från Sveriges nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling med generationsmålet i fokus, att behoven hos människor som lever idag tillgodoses utan att kommande generations möjligheter att tillgodose sina behov äventyras.

Danderyds kommuns övergripande mål inom miljöområdet är att Danderyds kommun ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktig hållbar utveckling.

De stora förändringarna i det nya miljöprogrammet jämfört med Miljöprogram 2011-2015 är att målgruppen är breddad så att det riktar sig till kommunens verksamheter samt de som bor och verkar i kommunen. Miljöprogrammet inkluderar såväl direkta som indirekta miljöaspekter och följer tydligare strukturen för de nationella och regionala miljömålen. Kopplat till Miljöprogrammet finns en Handlingsplan som riktar sig till kommunens organisation.

Seminarier kring Miljöprogrammets fem fokusområden

Miljöprogrammets fem fokusområden kommer att belysas extra mycket i kommande seminarium som är öppna för alla. Först ut var fokusområdet giftfri miljö, där  ett seminarie hölls 17 okt kring cirkulär ekonomi, returpark och förebyggande avfallsarbete. Nästa seminarie har fokus på klimat och matsvinn där ett seminarie hålls den 22 november. Under 2017 kommer seminarium hållas kring tema god bebyggd miljö, biologisk mångfald och friskt vatten.

Presentationer från seminarie om Cirkulär ekonomi 17 okt 2016 
Kommunens miljösamordnare Jonas Qvarfordt inledde och Josefin Pucher, avfallsplanerare berättade om kommunens arbete med att förebygga avfall. Föredragshållare var Fatima Grönblad, journalist och en av författarna till ”årets bok”, Ägodela samt Johan Lausing, VD för avfallsbolaget SÖRAB som berättade om hållbar avfallshantering och returparker. 

Presentation Jonas Qvarfordt och Josefin Pucher  
Presentation Fatima Grönblad  
Presentation Johan Lausing  

 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Miljöprogram

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.