Anbudstävling för särskilt boende inom kvarteret Ginnungagap

kartöversikt kv Ginnungagap

2016-12-16
Förvaltningsrätten meddelade i sin dom 2016-12-15 att de bifaller ansökan om ingripande enligt LOU och anser att Danderyds kommuns upphandling av vård- och omsorgsboende för äldre, inom fastigheterna Ginnungagap 1 och 2, ska göras om.

Kommunen har ännu inte beslutat om ärendets fortsatta hantering.

Våren 2016
Anbudstävlingen har överklagats. Förvaltningsrätten i Stockholm fick under våren in en ansökan om överprövning av anbudstävlingen för ett särskilt boende enligt lag om offentlig upphandling (LOU). Avvaktar beslut från förvaltningsrätten.

2016-01-26
Bedömningen av de inkomna bidragen till tävlingen för särskilt boende inom kvarterat Ginnungagap pågår. En vinnare beräknas kunna utses under våren. Kommunfullmäktige bedöms ha ett förslag till markanvisning att ta ställning till under andra kvartalet 2016.Prospekt samt andra handlingar som utgör underlag för tävlingen finns nedan under rubriken Prospekt respektive Bilaga 1 och Bilaga 2. Sista dag för anbud var den 21 januari 2016.

Kontaktperson

Frågor rörande tävlingen kan ställas till Karin Sernelius, på tel 08-568 912 56 alternativt   eller per mail till David Grind

Prospekt

Vård- och omsorgsboende Ginnungagap

Bilaga 1
A Samrådshandling detaljplan för Ginnungagap 1 och 2:
A1 Plankarta, pdf
A2 Planbeskrivning, pdf
B Utdrag ur bullerinventeringar, pdf
C Pålplan bygglovhandling Pärlans förskola 1970:
C1 Pålplan bygglovhandling nedre del, jpeg

C2 Pålplan bygglovhandling övre del, jpeg
D Utdrag ur primärkartan:
D1 Utdrag ur primärkartan, pdf
D2 Utdrag ur primärkartan, dwg
E Styrdokument för dagvatten, pdf
F Föreskrifter för avfallshantering, pdf

Bilaga 2
Utkast till Avtal om exploatering med överlåtelse av mark inom kv. Ginnungagap, pdf

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anbudstävling för särskilt boende inom kvarteret Ginnungagap

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.