Anbud på vård- och omsorgsboende i kv Ginnungagap, i Djursholm, Danderyds kommun

kartöversikt kv Ginnungagap

2017-05-05

Information till intressenter kring anbud på vård- och omsorgsboende i kv Ginnungagap, Djursholm, Danderyd


Danderyds kommunstyrelse har enligt beslut 2017-04-03 § 45, gett kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till överlåtelseavtal i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 2017-03-23. Beslut och tjänsteutlåtande bifogas.

De företag som är intresserade av att uppta förhandling med kommunen om avtal för markförvärv och medverkan i detaljplaneläggning ombedes meddela detta via e-post till senast 2017-06-01 och i intresseanmälan redovisa minst två egna genomförda liknande referensobjekt för vård- och omsorgboende. Ange diarienr KS 2013/0163 i intresseanmälan.

Inbjudan är öppen även för företag som inte deltog i den med anledning av förvaltningsrättens dom avbrutna anbudstävlingen. Tidiagare tillgängligt material finns även att ta del av längre ner på denna sida.  De krav som tidigare fanns i anbudstävlingen och som låg till grund för överprövningen tas inte med i överlåtelsen.

Köpeskilling för markförvärvet kommer att vara 42 mnkr med värdetidpunkt 2017-05-01. Kommunen kommer utifrån anmälda intressenters erfarenheter och redovisade referensobjekt att välja att uppta förhandlingar med ett eller flera av de företag som meddelat intresse enligt ovan.

Ginnungagap intresseanmälan anbud informationsbrev 2017-05-05


Bilagor:
Utdrag ur sammanträdesprotokoll Danderyds kommunstyrelse 2017-04-03 § 45
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017-03-23, Dnr KS 2013/0163


Kontaktperson

Vid frågor kontakta Jan Hessel, .

 


2016-12-16
Förvaltningsrätten meddelade i sin dom 2016-12-15 att de bifaller ansökan om ingripande enligt LOU och anser att Danderyds kommuns upphandling av vård- och omsorgsboende för äldre, inom fastigheterna Ginnungagap 1 och 2, ska göras om. Kommunen har ännu inte beslutat om ärendets fortsatta hantering.

Våren 2016
Anbudstävlingen har överklagats. Förvaltningsrätten i Stockholm fick under våren in en ansökan om överprövning av anbudstävlingen för ett särskilt boende enligt lag om offentlig upphandling (LOU). Avvaktar beslut från förvaltningsrätten.

2016-01-26
Bedömningen av de inkomna bidragen till tävlingen för särskilt boende inom kvarterat Ginnungagap pågår. En vinnare beräknas kunna utses under våren. Kommunfullmäktige bedöms ha ett förslag till markanvisning att ta ställning till under andra kvartalet 2016.Prospekt samt andra handlingar som utgör underlag för tävlingen finns nedan under rubriken Prospekt respektive Bilaga 1 och Bilaga 2. Sista dag för anbud var den 21 januari 2016.

Prospekt

Vård- och omsorgsboende Ginnungagap

Bilaga 1
A Samrådshandling detaljplan för Ginnungagap 1 och 2:
A1 Plankarta, pdf
A2 Planbeskrivning, pdf
B Utdrag ur bullerinventeringar, pdf
C Pålplan bygglovhandling Pärlans förskola 1970:
C1 Pålplan bygglovhandling nedre del, jpeg

C2 Pålplan bygglovhandling övre del, jpeg
D Utdrag ur primärkartan:
D1 Utdrag ur primärkartan, pdf
D2 Utdrag ur primärkartan, dwg
E Styrdokument för dagvatten, pdf
F Föreskrifter för avfallshantering, pdf

Bilaga 2
Utkast till Avtal om exploatering med överlåtelse av mark inom kv. Ginnungagap, pdf

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anbud på vård- och omsorgsboende i kv Ginnungagap, i Djursholm, Danderyds kommun

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.