Avgifter, styrdokument och abonnemang

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för avfallshämtning och oavsett abonnemang så betalar du en grundavgift och viktavgift.

Avfallstaxa

I avgiften ingår bemannade återvinningscentraler, rullande miljöstationer och återvinningscentraler, kundservice, information, fakturering, avfallsplanering, insamling och behandling av avfallet.

Avfallstaxan höjd 1 januari 2018

Sophämtningen finansieras av de avgifter som kommunens fastighetsägare betalar. Verksamheten ska inte gå med vinst. Under de senaste åren har avgifterna för sophämtningen hållits låga, för att kompensera för ett tidigare ackumulerat överskott. Nu är detta överskott återbetalat och avgiften behöver höjas. Det senaste beslutet om att höja avfallstaxan togs av kommunfullmäktige den 30 november 2017. Höjningen är från den 1 januari 2018 och är på totalt sju procent, jämt fördelat över samtliga tjänster i avfallstaxan.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast årsavgift som baseras på behållartyp, behållarvolym och hämtningsintervall. Grundavgiften varierar också utifrån om matavfall sorteras ut eller inte.

Viktavgift

Viktavgiften är en rörlig avgift som tas ur per kilo invägt avfall vid hämtning. Viktavgiften varierar beroende på abonnemangstyp.

Tilläggstjänster

Tilläggstjänster är tjänster så som gångvägstillägg, hämtning av returpapper, trädgårdsavfall med mera kallas för tilläggstjänster och är frivilliga att beställa.

Avfallsplan och föreskrifter

Varje kommun är enligt lag skyldig att ha en renhållningsordning. I Danderyds kommun består den av två delar: de lokala avfallsföreskrifterna och avfallsplanen. I avfallsföreskrifterna beskrivs hur avfallet ska hanteras och tas om hand i kommunen. Avfallsplanen sätter upp mål för hur hanteringen av avfall ska se ut. Danderyds kommun har en gemensam avfallsplan tillsammans med övriga kommuner inom SÖRAB som är det avfallsbolag som kommunerna äger tillsammans. Nuvarande avfallsplan sträcker sig fram till 2020

Föreskrifter om avfallshantering för Danderyds kommun

Avfallsplan

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Avgifter, styrdokument och abonnemang

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.