Energi

Solceller
Kommunen verkar för att öka användningen av energi från förnybara energikällor. All el till kommunens verksamheter köps från vind- och vattenkraft. På Ekebyskolan och Vasaskolan finns solfångare som ger tappvarmvatten och värme till värmesystemet och laddar borrhålen till bergvärmeanläggningen.

Danderyds kommuns mål för energieffektivisering

Kommunens Klimat- och energistrategi har målsättningen att Danderyds kommun är klimatneutralt år 2045 och ligger i framkant vad gäller klimatarbetet både begränsning av utsläpp och anpassning till ett förändrat klimat . Användningen av energi ska ske på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt. I Styrdokumentet finns fyra mål för Danderyds geografiska område:

  • Mål 1: År 2020 har växthusgasutsläppen per invånare minskat med 25 procent jämfört med år 2009.
  • Mål 2: År 2020 har de klimatpåverkande utsläppen som energianvändningen ger upphov till minskat med 30 procent per invånare jämfört med 2008.
  • Mål 3: År 2020 är 25 procent av energianvändningen inom transportsektorn förnybar.
  • Mål 4: År 2020 ska minst 13 procent av andelen huvudresor göras med cykel.

Klimat- och energistrategin har även sex mål som är beslutade enligt Styrdokument för energieffektivisering av kommunens egna verksamheter med avseende på byggnader och transporter, och från kommunens miljöprogram.

  • Mål 1: Danderyds kommun som organisation är fossilbränsleoberoende år 2020.
  • Mål 2: Energianvändningen i kommunägda byggnader ska årligen minska minst med tre procent i medel över fem år.
  • Mål 3: När kommunen bygger om eller nytt ska miljömässigt hållbara metoder och material användas.
  • Mål 4: Samtliga verksamheter (egna och finansierade av kommunen) sorterar sitt avfall.
  • Mål 5: Kommunanställda ska uppmanas att välja miljövänliga transportmedel inom tjänsten och vid arbetspendling.
  • Mål 6: Använda Upphandlingsmyndighetens avancerade krav vid upphandling av varor och tjänster där det är tillämpligt.

Mer information

Energi- och klimatrådgivningen

Klimat

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Energi

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.