Skolskjuts

För elev som är folkbokförd i Danderyds kommun och går i grundskolan gäller generellt att ingen transport anordnas eller bekostas av kommunen.

Det är vårdnadshavarens ansvar att transporten till och från skolan sker på ett säkert sätt.

Även om eleven växelvis bor på olika adresser och den ena är i en annan kommun än Danderyd gäller att transporten till skolan är vårdnadshavarens ansvar.

Skolskjuts med båt

Skolskjuts med båt anordnas för elev som går i grundskolan och bor på Tranholmen. Det går båt på morgonen från Tranholmen till bryggan vid Långängen eller Stocksund, samt i omvänd riktning på eftermiddagen.

Transporten sker på våren från visst datum i april till och med terminens slut och på hösten från terminsstart till visst datum i oktober.

Skolskjuts för elev med särskilda behov

För elev som har behov av skolskjuts av speciella skäl, till exempel om eleven har en funktionsnedsättning eller om kommunen har hänvisat  eleven till en skola med specialverksamhet, beviljas skolskjuts om behovet kan styrkas i ansökan.

Kan kommunen erbjuda en skola för eleven i Danderyd men familjen väljer en skola utanför kommunen är det inte säkert att skolskjuts beviljas. Det är då föräldrarnas ansvar att eleven kommer till den valda skolan.

SL-kort för gymnasieelever

För elever i gymnasiet delar skolan ut terminskort om vägen mellan hemmet och skolan är minst 6 km.

SL-kort för elever år 7-9

Från och med höstterminen 2018 beviljas skolskjuts för elever i skolår 7–9 med SL:s skolbiljett om kriterierna nedan uppfylls:

  • Eleven är folkbokförd i Danderyds kommun.
  • Eleven går i en skola i Danderyds kommun som följer den svenska läroplanen.
  • Det närmsta gång- eller cykelavståndet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan är minst 4 km. Danderyds kommun genomför mätning enligt fastställd mätmetod.

Rutiner för ansökan om skolbiljetter kommer under våren 2018.

Skolskjuts efter olycksfall

Råkar en elev ut för ett allvarligare olycksfall kan kommunen genom den kollektiva olycksfallsförsäkringen stå för transporten till och från skolan under en tid. Ett läkarintyg krävs och kontakt tas direkt med försäkringsbolaget Stockholmsregionens Försäkring AB, 0457-794 91.

Närmare information om hur du går till väga finner du här:

Anmälan av olycksfall

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts

Riktlinjer för skolskjuts från och med 2018-07-01

Information och kontakt

För mer information kring skolskjuts, frågor om ansökan och beviljande, kontakta Bildnings- och omsorgsförvaltningen:

För ändringar av tider för skolskjuts, kontakta Bildnings- och omsorgsförvaltningen:

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Skolskjuts

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.