Danderyd får gott betyg i SKBs medborgarundersökning

2013-06-28 11:26

Danderyd är en bra plats att bo och leva på enligt SCB:s medborgarundersökning 2012. Resultaten för Tyresö jämförs med andra deltagande kommuner och Danderyd hamnar över snittet, utom vad gäller förskola och bemötande. Information och öppenhet får särskilt gott betyg.

Danderyd medverkade i Statistiska centralbyråns, SCBs Medborgarundersökning våren 2013 där totalt 69 kommuner deltog. Undersökningen genomfördes mellan den 15 mars och den 8 maj 2013. Ett urval på 1 000 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 54 procent enkäten.

 

 

I medborgarundersökningen får medborgarna tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden:

  • Nöjd-Medborgar-Index
    Medborgarnas betyg på kommunens verksamhet.
  • Nöjd-Region-Index
    Medborgarnas betyg på regionen/kommunen som en plats att bo och leva i.
  • Nöjd-Inflytande-Index
    Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut.

 

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

Resultaten i medborgarundersökningen analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på totalnöjdheten och dels av ett antal faktorer som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare.

 

 

Danderyd som plats att bo och leva på

Nöjd-Region-Index (NRI) blev 69 för Tyresö och 61 för samtliga deltagande kommuner hösten 2010 och våren 2011. För samtliga faktorer utom trygghet har Tyresö fått ett betyg som är högre än genomsnittet för samtliga kommuner. När det gäller Trygghet ligger Tyresö på genomsnittet. Högst betyg fick faktorerna Kommunikationer (67) och Fritidsmöjligheter (65). Lägst betyg fick faktorerna Arbetsmöjligheter (54). För Tyresö kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för faktorer Trygghet som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.

78 procent av de svarande skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Tyresö. Kvinnor är i allmänhet mer positiva än män utom när det gäller trygghet och äldre är mer positiva än yngre utom när det gäller trygghet.

Medborgarna om Tyresö kommuns verksamheter

Nöjd -Medborgar-Index (NMI) blev 59 för Tyresö och 55 för samtliga deltagande kommuner hösten 2010 och våren 2011. De verksamheter som fått högst betyg i Tyresö kommun är Vatten och avlopp (81) och Räddningstjänst (75). Lägst betyg fick verksamheten Stöd för utsatta personer (49) och Bemötande (55). För samtliga områden utom bemötande och förskolan har Tyresö fått högre betyg än genomsnittet. När det gäller äldreomsorg, gator och vägar, gång och cykelvägar, är den statistiskt säkerställt högre. För Tyresö kommun är det främst Miljöarbete och Gator och vägar som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.

Kvinnor är i allmänhet mer positiva än män utom när det gäller gymnasiet. Boende utanför kommunens centralort är mindre nöjda med kommunikationer och kommersiellt utbud medan man i centralorten känner sig mindre trygg. När det gäller bemötandet är det framförallt möjligheterna att komma i kontakt med högre tjänstemän som sticker ut. De som har egen erfarenhet av förskolan och gymnasieskolan är mer positiva.

Medborgarna om sitt inflytande i Tyresö kommun

Nöjd- Inflytande- Index (NII) blev 45 för Tyresö och 42 för samtliga deltagande kommuner hösten 2010 och våren 2011. Den faktor som fått högst betyg i Tyresö är Information, öppenhet (60). Lägst betyg fick faktorn Påverkan (44). För samtliga faktorer har Tyresö fått högre betyg än genomsnittet utom när det gäller kontakt där vi ligger på genomsnittet.

Många invånare är missnöjda med möjligheterna att påverka beslut och kommunala verksamheterna samt hur politikerna lyssnar till invånarna.

Öppna frågor

Under öppna frågor har synpunkter från ca 20 procent av de svarande inkommit. Det är frågor av varierande karaktär och ingen tydlig trend kan skönjas.

Tilläggsfrågor om information och påverkan

I samband med medborgarundersökningen har Tyresö ställt frågor om information och medborgarnas deltagande och påverkan.

Information får medborgarna i första hand via reportage och artiklar i Mitt i Tyresö, via kommunens annonsering och månadsbilaga i Mitt i Tyresö samt via kommunens webbplats . Kvinnor intresserar sig mer för kommunal information än män, och flitigast att leta kommunal information på kommunens webbplats är personer i åldersintervallet 35-44 år. Kännedomen om att man kan prenumerera på digitala nyhetsbrev via e-post från kommunen är låg.

När det gäller påverkan svarar 79 procent att de röstar i allmänna val, därefter kommer kontakt med tjänstemän 17 procent och politiker 10 procent. Om man vill lämna synpunkter är de vanligast att man tar kontakt med tjänstemän eller servicecenter.

En fråga gällde kommunens kvalitetsgarantier. Åtta av tio kände inte till att kommunen har kvalitetsgarantier, men uppgav sig tycka att det är mycket bra att de finns.

Jämförelser Södertörn

När det gäller kommunen som bostadsort får Salem, Tyresö och Nynäshamn de bästa betygen. När det gäller verksamheten och möjligheterna att påverka får Salem högst betyg.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Danderyd får gott betyg i SKBs medborgarundersökning

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.