Cirka 425 nya bostäder och ny förskola planeras vid östra Eneby torg

2017-05-23 14:18

Illustration över östra Eneby torg

Ett förslag till ny detaljplan för östra Eneby torg har tagits fram. Projektförslaget omfattar cirka 425 nya bostadslägenheter, varav ett gruppboende, en förskola med fyra avdelningar samt verksamhetslokaler för centrumändamål. I projektet ingår även, en mindre allmän park samt ett nytt torg i anslutning till Eneby torg.

Planförslaget innebär att fyra bostadskvarter kan uppföras inom planområdet. Bebyggelsen föreslås huvudsakligen innehålla bostäder, med inslag av lokaler mot torget, Enebybergsvägen och Gamla Norrtäljevägen. Detaljplanen möjliggör även att en förskola kan uppföras i nära anslutning till bostäderna. Före planens antagande ska lokaliseringen av en förskola bestämmas och regleras i detaljplanen.

Planförslaget möjliggör en utveckling av den stadsmässiga karaktären kring Eneby torg med högre bebyggelse och ett aktivt stadsliv. De östra kvarteren ansluter till villastaden genom en öppen struktur i en mindre skala. Kvarteren föreslås huvudsakligen som slutna mot omgivande gator, men med inslag av portiker. 

Välkommen på samrådsmöte 31 maj

Ett samrådsmöte kommer att hållas den 31 maj kl 17-20 i Brageskolan, Gethagsvägen 13 i Enebyberg. Kl 17.15 genomförs en presentation av projektet och därefter finns möjlighet att ställa frågor.

På mötet kommer en modell över det framtida området att visas. Modellen kommer sedan att finnas i biblioteket i Enebyberg fram till den 30 juni. Under resterande delen av samrådstiden kommer den att finnas på Information Danderyd i Mörby centrum.

Plansamråd pågår 22 maj - 31 juli.

Bakgrund

Danderyds kommun har i samråd med Aros Bostadsutveckling AB, Patriam AB och TeliaSonera Sverige Net Fastigheter AB tagit fram ett förslag till detaljplan för östra Eneby torg. Den 10 maj beslutade byggnadsnämnden att godkänna att förslaget till detaljplan skickas ut på samråd. Detaljplanen ställs ut på samråd 22 maj- 31 juli där invånare och andra intressenter kan lämna synpunkter på förslaget.

I Danderyds kommunövergripande översiktsplan, antagen 2006, anges området som utvecklingsområde. Markanvändningskartan visar utvecklingsområde på både västra och östra sidan om Enebybergsvägen och översiktsplanen anger att Eneby torg kan utvecklas med såväl bostäder som handel.

Mer information om projektet

Här hittar du mer information om utvecklingen av östra Eneby torg. 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Cirka 425 nya bostäder och ny förskola planeras vid östra Eneby torg

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.