Svenska kraftnät söker bygglov för ny tunnelanläggning

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Kungörelse: DANDERYD 3:167 m.fl. Bygglov för bergtunnel samt vertikalschakt och förbindelsetunnlar till planerade ventilationsschakt 2018-12-21.

Byggnadsnämnden har den 12 december 2018 beviljat bygglov för en tunnelanläggning mellan Stocksundet och Anneberg i Danderyds kommun.
Beslut om bygglov omfattar en bergtunnel samt två förbindelsetunnlar och vertikalschakt till planerade ventilationsschakt vid Stocksundet och Mörby.

Handlingarna finns tillgängliga här nedan och i Information Danderyd i Mörby centrum fram till 2019-01-24.

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, fastighetsbeteckning och skälen till överklagandet, underteckna och namnförtydliga.
Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Byggnadsnämnden, Box 74, 182 11 Danderyd eller .
Beslutet kungörs även elektroniskt i Post- och Inrikes Tidningar (KungörelseID: K705317/18).

Ett överklagande ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

Ange dnr BN 2018–1126.

Beslutshandlingar Danderyds kommun

Sammanträdesprotokoll Byggnadsnämnden BN 2018–1126, 2018-12-12
Följebrev ansökan om lov, 2018-10-01
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 1
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 2
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 3
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 4
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 5
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 6
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 7
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 8
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 9
Ventilationsschakt Stocksundet, plan, profil A-A, sektion B-B, sektion C-C, 2017-09-01
Ventilationsschakt Mörby, plan, profil A-A, sektion B-B, sektion C-C, 2017-09-01

Övriga handlingar

Miljödom M 2772–15, Mark- och miljödomstolen har lämnat tillstånd enligt miljöbalken till bortledning av grundvatten från tunnelanläggningen
Förhandsbesked City Link etapp 2, Byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked om bygglov BN 2016-10-26 § 112

Mer information

Mer information om projektet samt övriga dokument och kartor finns på Svenska kraftnäts webb.

Svenska kraftnäts webb

Kontakt

För frågor om bygglovsansökan kontakta
För frågor om projektet

Svenska kraftnäts webb
Om Stockholms ström