Svenska kraftnät söker bygglov för ny tunnelanläggning

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Svenska kraftnät har lämnat in en ansökan om bygglov för en tunnelanläggning i Danderyds kommun. En ny tunnelförlagd 400 kV-förbindelse planeras mellan Anneberg i Danderyd och Skanstull i södra Hammarbyhamnen i Stockholm.

Ansökan om bygglov omfattar en bergtunnel samt två förbindelsetunnlar till planerade ventilationsschakt vid Stocksundet och Mörby. Tunnelsträckningen berör vissa områden som har restriktioner mot schaktning, borrning och sprängning i gällande detaljplaner.

Eventuella synpunkter ska vara byggnadsnämnden tillhanda senast den 3 december 2018. Synpunkter lämnas till

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Box 74, 182 11 Danderyd

eller

Ange dnr BN 2018–001126

Ansökningshandlingar Danderyds kommun

Följebrev ansökan om lov, 2018-10-01
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 1
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 2
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 3
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 4
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 5
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 6
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 7
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 8
Översiktsritning, plan och profil, 2017-09-01, Blad 9
Ventilationsschakt Stocksundet, plan, profil A-A, sektion B-B, sektion C-C, 2017-09-01
Ventilationsschakt Mörby, plan, profil A-A, sektion B-B, sektion C-C, 2017-09-01

Övriga handlingar

Miljödom M 2772–15, Mark- och miljödomstolen har lämnat tillstånd enligt miljöbalken till bortledning av grundvatten från tunnelanläggningen
Förhandsbesked City Link etapp 2, Byggnadsnämndens beslut om positivt förhandsbesked om bygglov BN 2016-10-26 § 112

Mer information

Mer information om projektet samt övriga dokument och kartor finns på Svenska kraftnäts webb.

Svenska kraftnäts webb

Kontakt

För frågor om bygglovsansökan kontakta
För frågor om projektet

Svenska kraftnäts webb
Om Stockholms ström