Norrängen 11 och 15 - sammanläggning av fastighter

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild detaljplan
Bilden visar hur långt planarbetet har kommit. Klicka på bilden för mer information om planprocessen.

Bakgrund

Byggnadsnämnden gav den 14 november 2018 kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att  sammanlägga fastigheterna Norrängen 11 och 15 samt bygga en förbindelse mellan huvudbyggnaderna.

 

Planförfarande

Planen handläggs med standardförfarande.


Handlingar

Beslut om planuppdrag BN 2018-11-14 § 104

Kontakt

Anna-Britta Järliden, planarkitekt