STOCKSUND - Skogen 34 och del av Stocksund 2:257

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild detaljplan
Bilden visar hur långt planarbetet har kommit. Klicka på bilden för mer information om planprocessen.

Bakgrund

Byggnadsnämnden gav den 12 december 2018 kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att tillskapa en infart till Skogen 34 .

 

Planförfarande

Planen handläggs med standardförfarande.


Handlingar

Beslut om planuppdrag BN 2018-12-12 § 128

Kontakt

Jonas Carlsson, planchef