Samsöviken

Kontaktinformation


Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Danderyds kommun rustar upp i Samsöviken. Den gamla kajen har varit i dåligt skick och har under 2018 förstärkts och fått en bryggpromenad. Under 2019 läggs nya ledningar för vatten och avlopp längs viken.

 


Vad har gjorts?

Samsövikens kaj har förstärkts och höjts för att fungera som en starkare barriär mot sjön. Kajen har också klätts med ett 6 meter brett trädäck. Viss stensättning kvarstår, men bryggan är öppen för den som vill promenera. Längs med kajen ska vi plantera och anlägga en gång- och cykelväg. Detta arbete påbörjas i maj.

Samsöviken kaj

Vad händer nu?

Det har uppmärksammats att ledningarna för vatten och avlopp i gatan är i dåligt skick. Dessa behöver bytas innan gatan ställs i ordning. Ledningsarbetet pågår utmed Strandvägen från och med oktober 2018 och pågår till 2019.

I planerna för kajen ingår sedan tidigare anläggning av en ny damm i Samsöparken. Idag är det problem med avrinning av dagvatten i området. Dammen ska hjälpa till att säkra området mot skyfall och översvämningar framöver. Denna är tänkt att stå klar våren 2019.

Så påverkas du

  • Ledningsarbetet sker utmed Strandvägen och innebär därmed fortsatt begränsad framkomlighet.
  • För minimera störningarna gräver vi så korta schaktöppningar som möjligt samt lägger ut körplåtar.
  • Vendevägen kommer fortsatt att vara avstängd med anledning av fortsatt grävarbete.

Nyheter från projekt Samsöviken 

Varje månad skickar vi ut ett informationsbrev kring vad som sker i projektet. Vill du få informationsbrevet i din mejl kontakta projektledaren:

Informationsbrev 

Infoblad 9, oktober 2018, Samsöviken

Infoblad 8 maj 2018, Samsöviken 

Infoblad 7 april 2018, Samsöviken

Infoblad 6 mars 2018, Samsöviken

Infoblad 5 februari 2018, Samsöviken

Infoblad 4 januari 2018, Samsöviken

Infoblad 3 december 2017, Samsöviken

Infoblad 2 november 2017, Samsöviken

Infoblad 1 oktober 2017, Samsöviken