Tunnel_centrala-danderyd

Barn och ungdomars deltagande

Hittills har över 300 barn och ungdomar deltagit med sina åsikter och idéer i dialogen om centrala Danderyds utveckling.

Barns perspektiv är viktiga

Kommuninvånare har många olika behov och livssituationer, därför är det viktigt att lyssna på röster från hela kommunen när vi planerar och bygger. Barns och ungdomars perspektiv är betydelsefulla när kommunen planerar förändringar för att  få kunskap om hur platser i kommunen används, exempelvis vad som är bra idag och vad som kan bli bättre i framtiden. Barn och ungdomar har ofta själva en uppfattning om hur de vill att den byggda miljön ska gestaltas för att passa deras behov. De är experter på sin närmiljö, de vet var bilarna kör fort och var de saknar gång- och cykelförbindelser.

Engagerade skolklasser

I dialogen om centrala Danderyd har hittills över 300 barn och ungdomar varit engagerade på olika sätt. Vissa skolklasser har deltagit i gåturer och andra skolklasser har arbetat med självständiga projekt. Syftet med att involvera skolorna är framförallt att ge eleverna en möjlighet att diskutera och problematisera skolans närmiljö. Att eleverna utifrån sina upplevelser och erfarenheter förmedlar vad de tycker om sin närmiljö och fritt fantiserar om framtiden. Arbetet med skoleleverna är även viktigt då det ger kunskap om kommande generationers perspektiv på centrala Danderyds utveckling. Detta är ett perspektiv som annars kan vara svårt att fånga i dialoger med allmänheten.

Kreativa elevprojekt

Skolornas självständiga projekt har genomförts på många olika sätt. Vissa har jobbat digitalt i olika designprogram där de har ägnat sig att gestalta förslag till utvecklingen av området. Överdäckning av olika delar av E18 samt en utveckling av Mörby Centrum är några exempel. Några elever har gett förslag till hur gångbron över E18 vid Mörby Centrum kunde bli bättre, med överbyggnad och ett akvarium, så att det skulle bli trevligt att gå till deras skola. En annan elev har fokuserat på bristen på mötesplatser för ungdomar och har studerat hur en biograf i centrala Danderyd skulle kunna gestaltas. Danderyds gymnasium fick besök av kommunens exploateringschef som berättade om arbetet med att utveckla centrala Danderyd.

Gåturerna har gjorts med eleverna på följanden skolor: Fribergaskolan, Kyrkskolan, Stocksundsskolan, och Ekebyskolan. Det har även funnits möjlighet att kombinera gåturer med eget arbete. En skola har exempelvis först genomfört en gåtur för sedan att arbeta med en prick- och identitetskarta i klassrummet.

Danderyds filmarkiv

 

Mer om ungas deltagande i utvecklingen av centrala Danderyd


Stocksundsskolans elever om centrala Danderyd

Gymnasieelever vill se förändring i centrala Danderyd

Dialog med kommunens gymnasieelever