Dialogsammanställning

Dialogarbetet bestått av olika metoder. Dialogen startade med en monter vid Mörby centrum, sedan följde; gåturer, cykelturer, öppet samtal, referensgrupper, dialog-forum på centrala danderyd.se, grundskole- och gymnasieskoledialog och en digital enkät. Dialogen med medborgarna har följt samma process som både politiker och tjänstemän deltagit i.

Under våren 2015 var fokus i dialogen på hur de som lever och verkar i Danderyd ser på området och kommunen idag, exemeplvis upplevda värden, kvaliteter eller brister. Under hösten 2015 var fokus framförallt på hur området skulle kunna utvecklas i framtiden, detta med stöd i de diskussioner och frågeställningar som uppkommit under vårens dialog. Ta del av dialogens sammanfattande slutsatser.

Lägg E18 i tunnel

Majoriteten av dialogdeltagarna är positiva till att lägga en större del av E18 i tunnel. Detta framkommer både i enkäten om centrala Danderyd och i samtal med deltagare på referensgruppen.

Områden med olika karaktär och känsla

Dialogdeltagarna föreslår att olika områden i centrala Danderyd får olika karaktär och känsla. Om Mörby Centrum blir ett nav för stadsmässighet och olika urbana verksamheter, kan exempelvis området vid Rinkebyskogen bli ett barn- och familjevänligt bostadsområde. Överlag ska det finnas en rik variation på bostadstyper och boendeformer i centrala Danderyd.

Mer stadsmässighet i centrala Danderyd

Dialogdeltagarna efterfrågar mer stadsmässighet i framtidens centrala Danderyd där det ska vara möjligt att äta på restaurang, gå på teater och fika på små caféer.

Det gröna ska alltid finnas närvarande

När dialogdeltagarna får beskriva framtidens centrala Danderyd med tre ord är ”grönt” det överlägset mest förekommande ordet. Dialogdeltagarna har lämnat ett flertal förslag om hur det gröna kan vara närvarande. Bland annat genom vertikal fasadodling, växtlighet på tak, lummiga stadsgator, gröna alléer eller genom utsmyckade dagvattenanordningar, så kallade biofilter.

Högt ibland och lågt ibland

Många är måna om att bevara känslan av villastaden, samtidigt som det finns ett stort behov av nya bostäder, verksamheter och service. I referensgruppen, som har jobbat med olika scenarier för centrala Danderyd, har det framkommit önskemål att bygga högt ibland och lågt ibland.

Länka samman med hjälp av hållbara kommunikationer

Ett flertal av dialogdeltagana menar att Danderyd är en kommun där det mesta är utspritt och att E18 delar kommunen i två delar. Förbättrade kommunikationer skulle kunna länka samman kommunen.

Läs rapport från dialogarbetet

Dialograpport

Bilagor till dialograpport

Dialogstarten
Rapport gåturerna
Rapport öppet samtal