Stort intresse bland företagare för centrala Danderyds utveckling

2016-10-28 15:31

Måndag den 24 oktober samlades ett 50-tal byggherrar och andra aktörer inom stadsbyggnadssektorn på Djursholms slott för att ta del av planerna för centrala Danderyd. Från kommunen medverkade bland andra kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg, kommundirektör Åsa Heribertson och plan- och exploateringschef David Grind.

Nedan återges ett kort urval av det som presenterades på seminariet.

En lärande samverkansprocess med många inblandade
Det program för fördjupning av översiktsplan som nyligen varit på samråd presenterades. Programmet föregicks av ett omfattande arbete i tre parallella processer; en medborgardialogsprocess, en samverkansprocess mellan politiker, tjänstemän, grannkommuner och regionala aktörer samt en åtgärdsvalsstudie tillsammans med Trafikverket och Trafikförvaltningen. Ett antal workshops genomfördes där deltagarna arbetade med möjligheter, nyckelfrågor och mål, framtidsbilder och inriktning.

Stor delaktighet i medborgardialogen
Medborgardialogen som pågick under 2015 engagerade drygt 1000 personer. Dessa medverkade genom t ex enkäter, gå- och cykelturer, referensgrupper, skoldialoger eller öppna möten. Deltagarna fick diskutera hur de ser på området idag, vad som är viktigt att bevara och vad som kan utvecklas i framtiden. I enkätsvaren rankades kollektivtrafik, gång- och cykelmöjligheter, parker, butiker och service, bostäder och mötesplatser högt.

Program för fördjupning av översiktsplan
Programmet innehåller fyra olika scenarier som i korta drag handlar om att tunnelförlägga delar av E18 för att frigöra yta för bostäder och annan service. Scenario lång tunnel skulle kunna rymma 9000-11000 bostäder, scenario kort tunnel från Stocksund till Danderyds kyrka skulle kunna rymma 4000-6000 bostäder, scenario överdäckning vid Danderyds sjukhus skulle kunna innebära 1500-2000 bostäder. Med i programmet finns också ett nollalternativ. Att tunnelförlägga E18 skulle också möjliggöra stora miljövinster med minskat buller och minskade utsläpp.

Dialog- och samverkansprocessen mynnade ut i fyra övergripande förhållningssätt;

 • En stadsmiljö med liten naturmiljö- och hälsopåverkan samt ökad biologisk mångfald.
 • Trygg, tillgänglig och karaktärsfull stadsmiljö för alla.
 • En stadsmiljö som stödjer ett ytterligare utvecklat socialt gott liv, med resurseffektiva stadsfunktioner och ökad närhet mellan människor och målpunkter.
 • En stadsmiljö som är attraktiv för verksamhetsetableringar och investeringar.

Ett antal riktlinjer för en eventuell framtida stadsplanering har formulerats:

 • Centrala Danderyd utvecklas som ett samlat kommuncentrum.
 • Centrala Danderyd är sammanhållet och kopplar samman kommunens olika delar.
 • Ny bebyggelse utvecklas inom en fastighetsstruktur som följer kvartersstadens mönster.
 • Centrala Danderyd präglas av stora inslag av natur och parker.
 • En blandning av olika funktioner tillförs centrala Danderyd så långt det är möjligt.
 • Fotgängare och cyklister samt kollektivtrafik ges prioritet.
 • Befintliga värden tas om hand i mötet mellan gammalt och nytt.
 • Centrala Danderyd byggs hållbart.

En tunnelförläggning av E18 möjliggör också en flytt av Roslagsbanan vid Danderyds sjukhus i en egen tunnel som då kan ansluta till tunnelbanestationen vid Danderyds sjukhus. Här skulle en ny resandenod kunna utvecklas med bra byten mellan Roslagsbanan, tunnelbanan och bussar, allt under mark.

De ekonomiska konsekvenserna för respektive scenario och tidplan för arbetet framåt beskrevs också.

Beslut om framtida inriktning
Nu pågår arbete med att sammanställa de inkomna synpunkterna. Nästa steg är att kommunens politiker fattar beslut om den fortsatta inriktningen i projektets arbete. Det beslutet beräknas kunna fattas under sommaren 2017. Om det beslutas att gå vidare med något av tunnelalternativen påbörjas arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen. Därefter ska kommunfullmäktige besluta om en eventuell fortsättning och i så fall kan detaljplanearbete påbörjas.

Bakgrundsmaterial
Tidigare framtaget underlagsmaterial finns samlat till höger på webbsidan.
Här hittar du ett prospekt om centrala Danderyd.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Stort intresse bland företagare för centrala Danderyds utveckling

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.