Närmare 160 yttranden inkom under samrådet om centrala Danderyds utveckling

2017-02-13 13:46

Perioden 22 juni-17 oktober har ett program för fördjupning av översiktsplanen för utvecklingen av centrala Danderyd varit på samråd. Under den tiden har privatpersoner, föreningar, organisationer, kommuner och myndigheter haft möjlighet att tycka till om centrala Danderyds framtid. Nu är samrådssammanställningen klar.

Exempel på synpunkter som inkommit

Av de som tagit ställning förespråkar majoriteten att E18 bör förläggas i tunnel.  Flera remissinstanser, föreningar och privatpersoner framhåller att en tunnelförläggning har potential att bidra till positiv utveckling för kommunen och regionen i stort.  Många privatpersoner förespråkar den långa tunneln och framhåller att den ger bäst förutsättningar för att bygga bostäder och skapa ett mer levande och innehållsrikt centrum. Några privatpersoner är skeptiska till förslaget om att lägga E18 i tunnel och menar att det är orealistiskt att kommunen befolkningsmässigt ska dubbleras. Andra framhåller att den tekniska utvecklingen automatiskt kommer att lösa problemen med E18 och hänvisar bland annat till elbilar och tyst asfalt. 

Sammanställningen innehåller också en sammafattning av den skoldialog som genomförts på Stocksundsskolan, Danderyds gymnasium och Marina Läroverket.

Här kan du ladda ner samrådssammanställningen.

Bakgrund

Programmet ”Centrala Danderyd” – program för fördjupning av översiktsplanen” syftar till att visa på olika handlingsalternativ för att åstadkomma en bättre miljö i området längs med E18. I programmet presenteras fyra scenarier; en lång tunnel, en kort tunnel, en överdäckning vid Danderyds sjukhus eller ingen tunnel alls. Alternativen skapar olika möjligheter till miljöförbättringar och stadsutveckling de centrala delarna av kommunen.

Nästa steg

Nästa steg i processen är att kommunfullmäktige fattar beslut om hur kommunen ska arbeta vidare med projektet. Det beslutet beräknas kunna fattas inför sommaren 2017. Om det beslutas att gå vidare med något av tunnelalternativen påbörjas arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen. Det arbetet kan ta ett par år. Under processen ingår flera tillfällen för dialog med medborgare, remissinstanser etc. När kommunfullmäktige antagit en fördjupning av översiktsplanen kan detaljplanearbete påbörjas.


Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Närmare 160 yttranden inkom under samrådet om centrala Danderyds utveckling

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.