Framtidsbilder

Bilderna nedan illustrerar hur en utveckling av centrala Danderyd kan tänkas se ut. Bilderna är framtagna med inspiration från samverkans- och dialogarbetet.

centralaDanderydframtid

Blandad stadsbebyggelse och urban grönska. Bilden illustrerar hur en ny gatumiljö i anslutning till det nya centrala gatustråket, som ersätter dagens E18 om den tunnelförläggs, skulle kunna se ut. Inga konkreta förslag finns framtagna i detta tidiga planeringsskede.

centralaDanderydframtid

Bilden visar hur ny bebyggelse i området vid Danderyds sjukhus skulle kunna se ut, med kollektivtrafiknod och en ny stadspark. Inga konkreta förslag till utformning av ny bebyggelse finns framtagna i detta tidiga planeringsskede.

centralaDanderydframtid

Bilden visar ett exempel på hur den nya bebyggelsens typ och skala kan anpassas vid mötet med natur. Inga konkreta förslag finns framtagna i detta tidiga planeringsskede.

centralaDanderydframtid

Så här skulle en huvudgata mellan Danderyds sjukhus och Mörby Centrum kunna se ut om E18 förläggs i tunnel. Inga konkreta förslag till utformning av ny bebyggelse finns framtagna i detta tidiga planeringsskede.

centralaDanderydframtid

Bilden visar hur ny bebyggelse vid Mörby verkstäder och vagnhallar skulle kunna se ut om E18 läggs i tunnel. I bilden har hallarna utvecklats för nya verksamheter med kulturprofil. Nya bostäder har byggts på andra sidan om den nya huvudgatan som ligger ovanpå E18-tunneln. Inga konkreta förslag till utformning av ny bebyggelse finns framtagna i detta tidiga planeringsskede.

Illustrationer: Sydväst Arkitektur och landskap/Rundquist Arkitekter.