E18

Om programmet

Väg E18 som passerar genom Danderyd utgör barriär och störningskälla i stadslandskapet och har en negativ miljöpåverkan på centrala Danderyd.

Området längs E18 har samtidigt en stor potential för stadsutveckling med nya bostäder och verksamheter samt att ge möjligheter till att effektivisera transportsystemet med goda kollektivtrafikvägar. Ett stadsläkningsprojekt med förläggning av E18 under omgivande marknivå, helt eller delvis, kan förbättra förutsättningarna för den framtida stadsutvecklingen av centrala Danderyd. Stora ytor som idag inte kan bebyggas kan i framtiden utvecklas om störningarna och barriäreffekterna av E18 försvinner. En bebyggelse i E18-stråket ger möjligheter till att utveckla en ny tydlig stadskärna i centrala Danderyd.

Effektiva lösningar kan skapas för trafiksituationen för området kring E18 och ge förutsättningar för att utveckla de centrala delarna av Danderyd till en mer attraktiv och levande stadsmiljö med stort tillskott av nya bostäder och arbetsplatser men även nya offentliga rum som parker och torg.

Program, scenarier och framtidsbilder

Ladda ner programmet

Se två olika scenarier


Framtidsbilder

Tidigare utredningar och direktiv för program

Direktiv för program för fördjupad översiktsplan

Tidigare utredningar av överdäckning/tunnelförläggning av E18

Analys av stads- och landskapsbild

Vad är en fördjupning av översiktsplanen?

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en översikts-plan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen visar huvuddragen i markanvändning och byggande och ska ses som kommunens viljeinriktning. Delar av översiktsplanen kan ibland behöva göras mer detaljerade. I dessa fall kan det bli aktuellt att göra en fördjupning av översiktsplanen (FÖP). Ett program upprättas inför arbetet med fördjupningen av översiktsplanen, om det anses kunna underlätta planarbetet. Programmet anger utgångspunkter för planen. Översiktsplanen och dess fördjupning är inte juridiskt bindande, men ska vara vägledande och ge underlag för beslut om detaljplaner, bygglov och tillståndsprövning.