centrala danderyd

Workshops

Den övergripande frågan i workshops var "Hur kan miljön i centrala Danderyd förbättras och hur kan en stadsutveckling ske som möjliggör denna miljöförbättring?"

Kommunens politiker och tjänstemän, samt grannkommuner och regionala aktörer, har deltagit i fyra workshops. Tre workshops under 2015 och en workshop under 2016. Syftet har varit att diskutera den övergripande frågan om E18 ska tunnelförläggas och i så fall i vilken omfattning.

Bland delfrågorna diskuterade man

 • Hur skapar vi en attraktiv och levande miljö i centrala Danderyd?
 • Hur minskar vi buller och luftföroreningar från E18?
 • Hur får vi en väl fungerande trafik för cyklister, gående, kollektivtrafikresenärer och bilister?
 • Ska vi bygga nya bostäder och arbetsplatser, parker och torg i centrala Danderyd?
 • Hur kan Danderyd bidra till utvecklingen av en växande Stockholmsregion?

Fyra workshopar - fyra teman

Läs rapporter från genomförda workshops.

Möjligheter - workshop 1

Nyckelfrågor - workshop 2

Framtidsbilder - workshop 3

Genomförande - workshop 4

Deltagare på statlig, regional och lokal nivå

 • Trafikverket
 • Länsstyrelsen i Stockholms
 • Stockholms Läns Landsting genom Trafikförvaltningen och Regionplaneavdelningen
 • Nordostsektorns kommuner, STONO (Stockholm Nordost)
 • Kommunens ledande politiker i Danderyd (som i egna workshoppar arbetat med samma frågor som aktörerna och tjänstemännen.)
 • Fastighetsägare
 • Flera av kommunens förvaltningar