Varför Mörby centrum byggs om

Mörby Centrum är i behov av upprustning ur både kommersiell och kommunal synpunkt. Attraktionskraften behöver förbättras för att klara konkurrensen med andra centrumanläggningar i norra Stockholmsregionen och för att kunna tillhandahålla en god service till kommunens invånare.

Utemiljöerna kring Mörby Centrum är idag splittrade och osammanhängande. Det finns ingen plats i centrum som fungerar som en offentlig mötesplats med sådana stadsmässiga kvaliteter att den inbjuder människor att vistas där. Det finns ett stort behov av upprustning av den fysiska miljön och av att sammanlänka de olika offentliga platserna med upprustade gator, platser och stråk.