Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Fortsätt arbete om östra Eneby torgs utveckling

2017-12-13 15:57

Under plansamrådet om östra Eneby torg inkom många kritiska synpunkter från närboende på förslaget. Byggnadsnämnden beslutade därför om att ett nytt planförslag ska tas fram. I januari bjuder kommunen in till öppet hus om den framtida utvecklingen. 

Under plansamrådet om östra Eneby torgs utveckling som pågick den 22 maj 2017 till den 31 juli 2017 inkom 120 synpunkter från sakägare, myndigheter och andra intressenter. Många av de närboendes synpunkter var kritiska och handlade bland annat om antal lägenheter, hushöjd, trafik, parkering, skolfrågor, uppköpta villafastigheter och hur kommunen hanterat processen. Däremot var flera positiva till en upprustning och utveckling av området i mindre skala.

Kommunen har sammanställt de synpunkter som kom in under plansamrådet, dessa redovisades för byggnadsnämnden den 6 december. Byggnadsnämnden beslutade den 14 juni att göra en omstart och att ett nytt planförslag ska arbetas fram.

- Vi har tagit till oss av kritiken och de synpunkter som lämnats, säger Isabella Hökmark, byggnadsnämndens ordförande. Vi bjuder nu in till Öppet hus i januari då invånarna kan träffa oss och föra en fördjupad dialog om områdets utveckling.

Öppet hus i januari

För att möjliggöra en fördjupad dialog om området bjuds allmänheten in till Öppet hus. Det anordnas med samma innehåll vid två olika tillfällen, för att så många som möjligt ska kunna delta:

  • Lördag den 20 januari, drop-in 11-15. Träffpunkt Enebyberg, Eneby torg.
  • Tisdag den 30 januari, drop-in 16-19. Mörby centrum, ingång via Information Danderyd.

Det kommer då att ges möjlighet att samtala med politiker, tjänstemän och exploatörer som arbetar med projektet. Inriktningen är att den föreslagna bebyggelsen ska ges en mindre omfattning och att den bättre ska anpassas till omgivningen. Dessutom ska fördjupade utredningar gällande trafiksituationen och den framtida kapaciteten i förskolor och skolor genomföras.

Något nytt förslag kommer inte att presenteras vid Öppet hus, utan syftet med mötet är att få in synpunkter. När ett nytt detaljplaneförslag finns framtaget kommer ett nytt samråd att genomföras där det återigen ges möjlighet att lämna synpunkter.

Varmt välkomna!

Här kan du ladda ner inbjudan:

Inbjudan öppet hus

På projektsidan kan du läsa mer om projektet och ta del av samrådssammanställningen:

Nya bostäder, förskola, lokaler och torg vid östra Eneby torg