Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Fortsatt utredning gällande tunnelförläggning av E18

2018-03-05 15:40

Kommunfullmäktige beslutade den 5 mars att fortsätta utreda en tunnelförläggning av E18 genom att ta fram en strukturplan för centrala Danderyd. Strukturplanen ska innehålla både det långa tunnelalternativet och ett nollalternativ.

Dessa alternativ bedöms utifrån ekonomiska perspektiv vara de mest fördelaktiga, samt att det var de som visade sig ha störst stöd av både allmänhet och remissinstanser under samrådstiden och dialogen 2015-2016.

Strukturplanen ska omfatta hela det område som upptas i programmet i det långa alternativet och ska visa en alternativ kvartersstruktur samt hur nya gator inordnas i omkringliggande bebyggelses gatustruktur. Förutom att strukturplanen ska omfatta det långa tunnelalternativet ska även ett nollalternativ redovisas.

Utveckling och bebyggelse med nollalternativet

Nollalternativet förutsätter att E18 ligger kvar i nuvarande läge men strukturplanen ska i detta alternativ visa var utveckling och ny bebyggelse kan ske. Även eventuella ytterligare passager i öst-västlig riktning över och under E18 samt andra miljö- och utvecklingsförbättrande åtgärder redovisas.

Strukturplanen bedöms ta två till tre år att färdigställa. Under perioden kommer kommuninvånare och remissinstanser att bjudas in till fortsatt dialog i arbetet.

Bakgrund

Stockholm växer och E18 som går rakt genom Danderyd är en viktig trafikled för en växande Stockholmsregion. Med ökad trafik ökar bullret och spridningen av hälsofarliga partiklar. Dessutom klyver E18 Danderyd mitt itu och har blivit en barriär som går genom centrala Danderyd.

Istället för att se E18 enbart som ett problem finns en möjlighet till utveckling. Om E18 helt eller delvis tunnelförläggs, skulle centrala Danderyd, med sin närhet till kollektivtrafik, kunna bli en mötesplats för människor, istället för att bara vara en knutpunkt för trafik. Förutom att skapa möjligheter för nya bostäder kan förutsättningar för nya torg, kulturhus, affärer och företag skapas.

Programmet ”Centrala Danderyd – program för fördjupning av översiktsplanen” syftade till att visa på olika handlingsalternativ för att åstadkomma en bättre miljö i området längs med E18. I programmet presenterades fyra scenarier:

  • en lång tunnel
  • en kort tunnel
  • en överdäckning vid Danderyds sjukhus
  • ingen tunnel alls.

Alternativen skapar olika möjligheter till miljöförbättringar och stadsutveckling i de centrala delarna av kommunen.

Här kan du läsa mer om beslutet

Här kan du läsa mer om E18-utredningen