Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Resultat från Stockholmsenkäten: Otrygga hemmafester, tjejer mår sämre än killar och föräldrar är nyckeln

2018-09-13 10:38

Ung tjej med hörlurar runt halsen

Resultatet från Stockholmsenkäten släpps idag och visar att Danderyds ungdomar har en fortsatt hög konsumtion av alkohol, tobak och droger. Fält och polis bekräftar bilden och ser otrygga hemmafester med hög tillgänglighet till alkohol och droger som en orsak. Föräldrarna är nyckeln till förändring.

Danderyd följer sedan 2004 återkommande upp ungdomars levnadsvanor. Nyligen genomfördes en enkätundersökning som besvarades av elever i årskurs nio samt gymnasiets årskurs två. Ytterligare 22 av länets kommuner använde samma enkätunderlag (den så kallade Stockholmsenkäten).

Hög konsumtion av alkohol, narkotika och droger men goda framtidsutsikter

Danderyds ungdomar ligger fortsatt högt i sin konsumtion av alkohol, tobak och narkotika - då främst cannabis, i synnerhet på gymnasiet. Positivt är att unga överlag känner sig mycket trygga och har en positiv framtidssyn. Ungdomar i Danderyds skolor har genomgående höga betyg och är aktiva på sin fritid.

Tjejer mår psykiskt sämre

Var fjärde tjej i års 9 har enligt den senaste mättningen 2018 känt sig mobbad i skolan det här läsåret. Fyra av tio tjejer känner sig ibland ledsna och deppiga utan att veta varför. Tjejer skattar sin hälsa och uppger i högre grad fysiska symptom på psykisk ohälsa än killar. Det gäller inte bara Danderyd utan så ser det ut i hela länet. Troligtvis hänger det samman med normer och värderingar i samhället i stort.

Hemmafester

Andelen av de som inte har använt narkotika men som har haft möjlighet ligger högre än genomsnittet i Stockholms kommuner. Det har länge varit så att de socioekonomiskt starka områdena har större andel unga som använder tobak, alkohol och droger. Förklaringarna är många; man har tillgång till platser där narkotika och alkohol finns och där vuxna inte har uppsyn (hemmafester), man är en köpstark grupp och målgrupp för säljare.

Föräldrar spelar en betydande roll

Det effektivaste sättet att minska konsumtionen är att minska tillgängligheten. Där spelar naturligtvis föräldrar en viktig roll, inte minst efter årskurs nio då konsumtionen verkligen tar fart. Man behöver inte veta allt om cannabis, har man grundat sitt förhållningsätt när barnen är yngre är det lättare att ha bra rutiner och kommunikation även när barnen blir äldre.

Jonas Jonsson, Fritidsgårdschef i Danderyd

- Vi i Danderyds kommun är inte nöjda med siffrorna i Stockholmsenkäten. Vi behöver ta ett nytag i hur vi arbetar med det förebyggande arbete i kommunen. Hur skapar vi effekt samt hur kommunicerar vi i dessa frågor. Vad säger ungdomarna själva? Det är frågor som jag hoppas få ett svar på. Därför är vi så glada och förväntansfulla på den nya översyn som kommunstyrelsen påbörjat omkring ungdomars vanor och hälsa.

Kommunstyrelsen genomför en översyn

Kommunstyrelsen påbörjat en översyn kring ungdomars vanor och hälsa.  Kommunen ser allvarligt på utvecklingen och även om många insatser görs redan idag finns det ett behov i organisationen av att arbeta mer samlat med frågorna.
Det behövs ett gemensamt synsätt och tydliga gemensamma mål. Detta kommer att fastställas i ett nytt strategiskt styrdokument med konkreta målsättningar.

Projektet Danderyd Lyssnar – Ungdomarnas egna berättelser

Danderyds kommun har påbörjat ett projekt som heter ’Danderyd lyssnar’ som bygger på att ungdomar i årskurs 1 i gymnasiet får tolka resultatet från Stockholmsenkäten i egna berättelser med skådespelare i filmer, podcasts och teateruppsättningar. Dessa kommer sedan att visas för både yngre elever i årskurs 9, föreningsliv och föräldrar.

Mikaela och Sofia går i årskurs 1 på Viktor Rydbergs gymnasium:

- Det här är något nytt! Det skrivs väldigt mycket om ungdomarna i Danderyd och det är sällan man hör de ungas sida av saken. Det är oftast de vuxna som berättar hur det är. Istället för att vi får berätta. Det finns många synvinklar som inte tas upp i media när det skrivs om Danderyd. Det finns till exempel väldigt höga prestationskrav på oss. Vi är också människor och det känns spännande att få chans att berätta hur det är att vara ung i Danderyd!

Jonas Jonsson, Fritidsgårdschef i Danderyd

- Vi vuxna ska lyssna! Vi är så vana vid att ha svaren, men nu ska vi vara modiga och våga lyssna.

Det kommer vara möjligt att följa projektet i social media under #danderydlyssnar eller via Danderyds kommuns Instagram @danderydskommun. Filmklipp och poddar kommer att publiceras på www.danderyd.se/danderydlyssnar löpande.

Länkar

Resultat Stockholmsenkäten 2018 - elever i årskurs 9

Resultat Stockholmsenkäten 2018 - elever i årskurs 2 gymnasiet

Kommunstyrelsens Tjänsteutlåtande

www.danderyd.se/danderydlyssnar

För ytterligare information

Jonas Jonsson, Fritidsgårdschef och projektledare för ’Danderyd lyssnar'
08–568 910 86,