Planerat strömavbrott i Mörby Centrum 19 dec, kl: 00:00 - 02:00.

2018-12-18 10:05

Onsdagen den 19 dec kl: 00:00 - 02:00 sker ett planerat strömavbrott i Mörby centrum. Avbrottet beror på arbeten som E.ON utför i elnät i kommunen.

Frågor hänvisas till E.ON:s driftenhet:

E-post:
Tele: 0771-22 24 24, (0771-88 00 22 efter kl: 18.00)

Socialkontorets fax ur funktion

2018-12-17 09:47

Socialkontorets faxnummer är för närvarande ur funktion på grund av tekniska problem hos Telia. Om du brådskande söker kontakt med socialkontoret mejla vår funktionsbrevlåda:

Det går även bra att ringa Danderyds kommuns växel på telefonnummer: 08-568 910 00

Samsövikens kaj öppen för promenad – arbetet i gatan fortsätter

2018-10-12 10:09

Samsövikens kaj och promenadstråk

Kajen i Samsöviken är nu rustad för väder, vind och båtar. Arbetet med att förstärka kajen inleddes 2017 och är nu klart. Men ytterligare arbete kvarstår - ledningar i gatan behöver bytas ut.

Samsövikens kaj var tidigare i dåligt skick. Nu har den förstärkts för att fungera som en starkare barriär mot sjön. Kajen har även höjts för att bättre skydda mot översvämningar. Den har också klätts med en 6 meter bred brygga. Viss stensättning kvarstår, kajen är dock öppen för den som vill promenera längs vattnet.

Ledningar i gatan byts

Längs med kajen ska det planteras och anläggas en gång- och cykelväg. Men innan gatan görs i ordning måste ledningarna för vatten och avlopp i gatan ska bytas ut. Detta förlänger arbetet i gatan till mitten på 2019. Ledningarna undersöktes i samband med kajarbetet.

-    Ledningarna är från 60-talet och närmar sig bäst-före-datum. De behöver åtgärdas och vi kommer därför att ta ett helhetsgrepp nu snarare än att gräva upp gatan om något år igen. För att förbättra framkomligheten längs vägen görs arbetet i etapper med så korta schaktöppningar som möjligt, säger Renée Rosén Berecz, projektledare på tekniska kontoret vid Danderyds kommun.

Start från Strandvägen

Ledningsarbetet pågår utmed Strandvägen från och med oktober 2018. Staket tas bort löpande längs vägen och vägplåtar läggs ut för att förbättra framkomligheten för närboende. I maj påbörjas arbete med gata, gång- och cykelväg samt planteringar.

Damm anläggs i Samsöparken

I planerna för kajen ingår sedan tidigare anläggning av en ny damm i Samsöparken. Idag är det problem med avrinning av dagvatten i området. Dammen ska hjälpa till att säkra området mot skyfall och översvämningar framöver. Denna kommer stå klar våren 2019.
Vill du få löpande uppdateringar från ledningsarbetet vid Samsöviken i din mejl? Varje månad skickas ett informationsbrev från projektet.

Anmäl ditt intresse till projektledare på PEAB:

För mer information om kajprojektet och ledningsarbetet:

Kontaka kommunen