Driftinformation: Underhållsarbete på vattenledning vid Mörby centrum

2018-11-09 16:19

Bor eller jobbar du nära Mörby centrum kan trycket i din vattenkran kan vara lägre än vanligt. Detta beror på att Norrvatten gör ett planerat underhållsarbete. Arbetet görs på en vattenledning mellan E18 och Mörby centrum från vecka 46 och pågår under november och december. Arbetet påverkar inte vattenleveransen för dig som bor eller jobbar i närheten.

Frågor hänvisas till Norrvatten, telefon 08-627 37 00. E-post

Uppdatering om Hagaskolan

2018-09-03 16:25

Kommunen har fått många frågor om inomhusmiljön på Hagaskolan samt uppförandet av nya paviljonger på skolområdet. Här kommer svar på några av dessa frågor. Informationen kommer att uppdateras löpande. 

Bakgrund

Sedan senhösten 2017 har tekniska kontoret i Danderyds kommun utrett och åtgärdat inomhusmiljön på Hagaskolan. Under sommaren åtgärdades kända fuktskador och en renovering genomfördes. I samband med detta upptäcktes i slutet av vecka 33 fler fuktskadade byggdelar. Under vecka 34 togs återigen prover i inomhusmiljön med hjälp av anlitade experter. De preliminära provresultaten visar på viss förekomst av mögelsporer i byggnaden.

Fastighetsnämnden har gjort en sammanvägd bedömning och tagit hänsyn till byggnadens konstruktion, och drar slutsatsen att Hagaskolan inte är lämplig som skollokal. Tekniska kontoret har fått i uppdrag att omgående beställa och uppföra paviljonger på skolområdet. Paviljongerna kommer att ersätta de fyra klassrummen på Hagaskolan och erbjuda skollokal för de cirka 100 barn som går på skolan.

Hur är inomhusmiljön på Hagaskolan? Är den farlig?

Flera utredningar har gjorts av inomhusmiljön på skolan. Den senaste utfördes av Danderyds kommuns företagshälsovård Helsa. Helsas bedömning (20180829) är att det inte är farligt att vistas i Hagaskolans lokaler. Däremot är lokalerna inte lämpliga som skolbyggnad i dagsläget på grund av det pågående renoveringen av fuktskadat material. Det finns ett antal kvarvarande åtgärder, med bland annat behov av grundlig kontroll av krypgrundens kvalitet, samt åtgärder av äldre fuktskador.

Kommer de nya paviljongerna vara en god inomhusmiljö för barnen?

Tekniska kontoret har ett nära samarbete med Enebybergs skola och ser över olika alternativ av paviljonger för att hitta den bästa lösningen för barn och personal. Paviljonger håller generellt sett hög kvalitet och kan erbjuda ett bra alternativ till en ordinarie skolas lokaler. Det alternativ som väljs kommer att ge moderna och funktionsenliga skollokaler.

Hur kommer undervisningen påverkas av att barnen vistas i de tillfälliga lokalerna och därefter de nya paviljongerna för Hagaskolan?

Rektor har tillsammans med lärare och fritidspersonal lämnat önskemål på hur paviljongerna ska utformas för att kunna bedriva en god skolverksamhet för eleverna och personalen i såväl undervisning som på fritids. Skolan ser det som en fördel att paviljongen blir fristående och på markplan. Vi hoppas även på att Hagaskolan kan rivas så snart det är möjligt för att under våren ha tillgång till den markytan för barnen att leka på.

När kommer de nya paviljongerna vara på plats?

Tekniska kontoret och andra förvaltningar på kommunen jobbar intensivt tillsammans med personalen på Enebybergs skola för att ta fram en lösning. Paviljongerna är inte beställda ännu. Tidsplanen beror på vilken modell och leverantör av paviljonger som väljs ut samt exakt var dessa ska byggas.

Den preliminära uppskattning av budget och tidplan som angavs tidigare i ett tjänsteutlåtande från 20180827 är inte längre aktuell. Med andra ord är det inte beslutat hur paviljongerna ska byggas (i ett plan eller två) eller när de kan vara på plats. Sannolikt kommer det ta fram till årsskiftet innan paviljongerna kan vara på plats. Den fortsatta planeringen av höstterminen sker tillsammans med skolan.

Hur ser processen ut för att få fram nya paviljonger?

Fastighetsnämnden har gett tekniska kontoret i uppdrag att omgående beställa och uppföra paviljonger på skolområdet. Nu har tekniska kontoret kontakt med leverantörer och ser på förslag på planlösning i samråd med skolan. Bygglov behövs sökas för uppförande av paviljongerna. Leverantören kommer sedan montera paviljongerna på plats.

På längre sikt kommer en ny skola byggas?

Kommunstyrelsen tar upp frågan om situationen på Enebybergs skola vid ett möte måndagen den 3 september. Kommunen kommer att genomföra en större genomlysning av skolbehov och befintliga skolbyggnader i Enebybergsområdet. Denna utredning ska leda fram till inriktning för nödvändiga åtgärder och eventuell nybyggnation.