Fritidshem för år F-3

Fritidshemmen ingår också i Arbetslag F-3. Fritidshemsavdelningar heter Junibacken och Mattisborgen och ligger i byggnaden Bullerbyn. Vi erbjuder omsorg mellan klockan 07.00-18.00 och har gemensam öppning och stängning. Fritidshemmet fungerar som ett komplement till skolan och ger eleverna en meningsfull fritid och stöd i deras utveckling.

Mål och riktlinjer

Fritidshemmets huvudsakliga områden är att komplettera skolan tids- och innehållsmässigt genom fri lek, aktiviteter och social fostran. Tillsammans skapar vi en helhet, mångsidighet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande. Vi har en pedagogisk verksamhet med fostran och omvårdnad som bygger på den demokratiska värdegrunden.

Vi tränar eleverna i ansvar, inflytande, delaktighet och självständighet. Fritidshemmets uppdrag är att erbjuda en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid och rekreation, som utgår från barnens behov och intressen. Vi planerar och erbjuder olika aktiviteter, där det är viktigt att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande, där lek och skapande får ett stort utrymme.
Fritidshemmet styrs bl. a. av skollagen, LGR11 samt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer-Kvalitet i fritidshem.
Skolverkets Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011, LGR11 (öppnas i nytt fönster)

Kontakta Junibacken: 08-568 914 82, Mattisborgen: 08-568 914 83

Verksamhet

I Bullerbyn finns två fritidshemsavdelningar med elever i årskurs 1-3, Junibacken och Mattisborgen. Avdelningarna samverkar genom olika aktivitetsgrupper, vilket skapar möjlighet för personal och elever att interagera. I vår fritidshemsverksamhet har eleverna möjlighet att välja planerad verksamhet eller fri lek. Eleverna är delaktiga genom att vi i vår planering utgår ifrån deras önskemål om aktiviteter och vi är lyhörda för deras egna intressen och idéer.Fri lek bedrivs både inomhus och utomhus. Där får eleverna möjlighet att träna kroppens motorik, perception, bearbeta omvärlden, utveckla sin fantasi och kreativitet.

Fritidshemsverksamheten är i stort uppbyggd på samvaro i grupp, där eleverna i samspel med andra elever och vuxna utvecklar sin sociala kompetens. Information om den dagliga verksamheten sker via skolans informationssystem, Schoolsoft. Där skickas veckobrev och annan viktig information ut. Vi främjar en god dialog och ett gott samarbete mellan fritidshem och hem.

Under skolloven samverkar vi med övriga fritidshem på Vasaskolan. Elevråd, fritidshemsråd, klassråd och matråd med elever verkar på skolan och en vuxen representant ifrån Bullerbyns fritidshem ingår även i Vasaskolans trygghetsgrupp.