Hemvist för år 4-6

Hemvisten är öppet mellan kl. 13-17 varje skoldag. Under lovdagar har vi öppet mellan kl. 8,00-17,00. Vid behov av omsorg mellan kl 7,00-8,00 samt mellan kl. 17,00-18,00 hänvisas eleverna till Junibackens fritidshem, där alla fritidshemsavdelningar på Vasaskolans samarbetar under dessa klockslag.

Hemvisten håller till i trevliga lokaler högst upp i Ryttargården. Vi serverar mellanmål när eleverna kommer från skolan. Under eftermiddagen kan man sedan välja mellan fri lek eller att vara med i någon planerad aktivitet.

Verksamhet

Under eftermiddagen kan man välja mellan fri lek eller planerad verksamhet. Verksamheterna bygger på både praktiska och estetiska inriktningar. Fri lek bedrivs både inomhus och utomhus. Där får eleverna möjlighet att träna kroppens motorik, perception, bearbeta omvärlden, utveckla sin fantasi och kreativitet. Eleverna är delaktiga genom att vi i vår planering utgår ifrån deras önskemål om aktiviteter och vi är lyhörda för deras egna intressen och idéer.

Fritidshemsverksamheten är i stort uppbyggd på samvaro i grupp, där eleverna i samspel med barn och vuxna utvecklar sin sociala kompetens. Fritidshem för 10-12 åringar bygger mer på frihet under ansvar. Barnen är inskrivna på Hemvist men deras närvaro styrs av samverkan mellan hem och Hemvist. Mellanmålet serveras i Hemvistlokalerna när eleverna slutar skolan.

Information om den dagliga verksamheten sker via skolans informationssystem, Schoolsoft. Hemvist samverkar med årskurs 3 från Bullerbyn där elever och personal inteagerar med varandra. Under loven samverkar vi med övriga fritidshem på Vasaskolan. Elevråd, fritidshemsråd, klassråd och matråd med elever verkar på skolan är representerade, samt en vuxen representant ifrån Hemvist ingår även i skolans Trygghetsgrupp.

Mål och riktlinjer

Fritidshemmets huvudsakliga områden är att komplettera skolan tids- och innehållsmässigt genom fri lek, aktiviteter och social fostran. Tillsammans skapar vi en helhet, mångsidighet och kontinuitet i barnens utveckling och lärande. Vi har en pedagogisk verksamhet med fostran och omvårdnad som bygger på den demokratiska värdegrunden. Vi tränar eleverna i ansvar, inflytande, delaktighet och självständighet.

Fritidshemmets uppdrag är att erbjuda en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid och rekreation, som utgår från barnens behov och intressen. Vi planerar och erbjuder olika aktiviteter, där det är viktigt att verksamheten är trygg, rolig och stimulerande, där lek och skapande får ett stort utrymme.

Fritidshemmet styrs bland annat av skollagen, LGR11 samt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer, Kvalitet i fritidshem. Skolverkets Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011, LGR11 (öppnas i nytt fönster)

Om du har frågor om vår verksamhet, tveka inte att höra av dig eller kom gärna förbi!
Kontakta Vasaskolans hemvist: 08-568 914 92