Information inför observationer

Hur genomförs observationen?

Observationerna genomförs av erfarna pedagoger och skolledare, som har fått särskild utbildning för uppdraget som observatör. Observatörerna bildar lag som besöker en förskola eller skola i en annan kommun under några dagar, uppemot en vecka.

Observatörerna gör observationer i verksamheten och genomför också under tiden på förskolan eller skolan intervjuer med elever, personal och skolledning samt samtal med barn. Observatörerna tar också del av dokument. Observatörerna skapar sig en bild av verksamheten som helhet och försöker täcka in olika delar, men de bedömer inte enskilda pedagoger. Det finns en särskild metodbok som beskriver hur observationen går till, och vilka områden som studeras.

Observationerna har ett barn- och elevperspektiv och utgår från läroplanerna. Oftast omfattar observationen samtliga målområden, men kan ibland inriktas observationen på utvalda delar (om kommunen bestämt det).

Några råd inför observationen

Inför observationen behöver ni informera era medarbetare om hur observationen kommer att gå till och varför den genomförs. Ni behöver också informera elever och föräldrar i förväg, t ex i veckobrev eller på annat lämpligt sätt. Observatörerna kommer inför sitt besök att be er om vissa dokument (se metodboken).

Fundera på om det är något särskilt som observatörerna behöver veta om er verksamhet, och om något särskilt händer under observationsdagarna, t ex möten eller andra aktiviteter. Det är bra om det finns tillfälle för observatörerna att presentera sig för personalen i början av observationen och berätta kort om hur det kommer att gå till. Berätta för observatörerna om det är något särskilt som ni tycker att observatörerna bör se när de är hos er.

Vad händer efter observationen?

Observatörerna skriver en rapport enligt en given mall där de beskriver och bedömer förskolans/skolans arbete och resultat inom de olika målområden. Starka sidor och förbättringsområden lyfts fram. Rapportens resultat diskuteras sedan på ett överlämningsmöte, där förskolans/skolans ledning, observatörerna och tjänstemän från kommunen deltar.

Syftet är att observationen ska stödja förskolors och skolors systematiska kvalitetsarbete. Den utvärdering som genomfördes för något år sedan visar att rektorer och förskolechefer i hög grad menar att observationen varit ett värdefullt verktyg för att arbeta med verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Rapporterna har stimulerat till lärande och utvecklingsarbete.

Metodboken för observationer visar hur observatörerna arbetar och vad de tittar på i verksamheten.

Tidigare rapporter finns hos respektive kommun.