Avfallsplan 2021-2032: Lätt att göra rätt

Den nya avfallsplanen har tagits fram gemensamt med 9 kommuner som tillhör SÖRAB-regionen, med SÖRAB som samordnande part. Ett genomgående fokus i avfallsplanen är cirkulär ekonomi.

Avfallsplanen sträcker sig från år 2021 till år 2032 och fokuserar på fem målområden. Målen i avfallsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom SÖRAB-regionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden.

5 målområden för en hållbar framtid

Avfallsplanens målområden

År 2032 ska det vara lätt att göra rätt. Systemen för att hantera avfall och material ska vara effektiva och enkla att använda för såväl invånare och offentliga verksamheter som företag.

Fem målområden har tagits fram för att föra oss dit. Målområde 1 – 3 utgör grunden av avfallsplanen medan matavfall och nedskräpning lyfts fram i särskild ordning.

1. System efter behov

För att möjliggöra cirkulära system för material och avfall krävs det strategisk planering och en genomtänkt infrastruktur. System som är behovsanpassade och tillgängliga möjliggör att material cirkulerar samt att avfall förebyggs. Det är viktigt att systemen för material- och avfallsflöden är planerade och utformade på ett miljömässigt hållbart sätt så att det blir lätt att göra rätt nu och i framtiden.

2. Avfall förebyggs

Avfallsmängderna minskas genom cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion. Återanvändning finns tillgängligt för alla och genom att dela, laga, byta och låna produkter minimeras avfallsmängderna och mängden skadliga ämnen i kretsloppet minskar.

3. Material cirkulerar

Avfall är material som hanteras som resurs i ett kretslopp. Genom arbete med utveckling och beteendeförändring ökar återvinningen till fördel för minskade mängder avfall till förbränning och deponering. Giftfria kretslopp är en förutsättning för att material ska cirkulera.

4. Matavfall

Matsvinn förebyggs medan matavfall samlas in separat och hanteras som en resurs. Matsvinn är onödigt matavfall som hade kunnat undvikas om det hanterats annorlunda, så som förvarats annorlunda eller tillagats och ätits. Insamlat matavfall hanteras så att växtnäring och energi tas tillvara. Resterna (rötslammet) vid behandling är så rena att de går att återföra till åker eller skogsmark.

5. Skräp och nedskräpning

Skräp är avfall som samlas in i offentlig miljö. Genom att minska mängden skräp som uppstår minimeras även nedskräpningen. Offentliga miljöer, inklusive vatten, är rena, vilket bidrar till minimering av negativ miljöpåverkan och en ökad

Avfallsplanen för 2021–2032 ligger även i linje med FN:s hållbarhetsmål, generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen. För att åstadkomma detta har vi valt ut de fem målområden som vi bedömer är de viktigaste byggstenarna för en mer cirkulär hantering av avfall och material.

Med avfallsplanen vill kommunerna få ett bredare förhållningssätt till avfallsplanering. Hela kommunen omfattas, alla typer av avfall, samt även produkter som inte blivit avfall än.

Syftet med avfallsplan 2021-2032 är att

  1. Minimera negativ miljö- och klimatpåverkan
  2. Främja hållbara val
  3. Minimera avfallsmängderna
  4. Avfall är rätt sorterat
  5. Kretsloppen är giftfria

Så kan du tycka till

Så kan du tycka till

Mellan den 21 januari och den 17 mars är renhållningsordningen med nya avfallsföreskrifter och ny avfallsplan ute på samråd och utställning.

Det betyder att du som invånare, verksamhet eller annan intressent kan tycka till om innehållet och lämna synpunkter. Det är en del av den demokratiska processen.

Alla är välkomna att lämna skriftliga synpunkter. Det finns flera sätt att göra det på.

För avfallsplanen 2021 - 2032 kan du skicka in dem via ett formulär på SÖRAB:s webb

Formulär för avfallsplanen 2021-2032

Du kan också skicka in dina synpunkter för såväl avfallsplan som avfallsföreskrifter till avfall@danderyd.se eller via post till Danderyds kommun.

Kontaktuppgifter till Danderyds kommun

Kom ihåg att dina synpunkter ska märkas med namn och diarienummer för att det ska gälla som officiell synpunkt. Märk med följande information:

  • Avfallsföreskrifter TN 2019/0171
  • Avfallsplan 2021–2032 TN 2017/0068

Avfallsplan 2021-2032, nedladdningsbar utställningsversion (4 dokument)

1. Bakgrundsdokument

2. Måldokument

3. Periodmålsdokument inför utställning

4. Avfallsplansbilagor

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.