Kungörelse: Sjukhuset 9 & 10

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus SJUKHUSET 9, SJUKHUSET 10. Bostadsrättsföreningen Inverness 1 har hos byggnadsnämnden i Danderyd ansökt om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus innehållande 86 lägenheter som etapp 1 inom området.

Antalet våningar varierar mellan 5 till 8 våningar samt två källarvåningar. Fasaderna är av tegel som är integrerade i betongelementen. Lägenhetstyperna är uppdelade mellan 1–6 RoK. Parkering sker i garage under byggnaderna. Den slutliga färgsättningen kan ändras.

Byggnadsnämnden beviljade 2018-10-04 § 87 marklov för grovt schaktarbete för nybyggnad av flerbostadshus. Startbesked gav 2018-12-07. Byggnadsarbeten för schaktarbetet har påbörjats.

Förslaget strider mot detaljplanen avseende byggnadsarean som överskrids med 28 kvm (1098 kvm istället för 1070 kvm). Därför bereds grannarna att yttra sig över avvikelsen. I övrigt överensstämmer förslaget med gällande detaljplan.

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende bereds möjlighet att inkomma med synpunkter senast 2019-02-26. Handlingarna finns tillgängliga på Information Danderyd i Mörby centrum till 2019-02-26.

Synpunkter lämnas till:

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Box 74
182 11 Danderyd

miljo.stadsbyggnad@danderyd.se

Vänligen ange diarienummer BN 2018–000804.

Handläggare är stadsarkitekt Jamal Esfahani.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande

Nybyggnadskarta (BN, nybyggnadskarta)

Markplaneringsritning (BN, markplaneringsplan)

Karta (BN, redovisning av detaljplanebestämmelser)

Planritningar (BN, plan 08 garage)

Planritningar (BN, plan 09 del 1 garage)

Planritningar (BN, plan 09 del 2 garage)

Planritningar (BN, Entréplan 10)

Planritningar (BN, plan 11)

Planritningar (BN, plan 12)

Planritningar (BN, plan 13)

Planritningar (BN, plan 14)

Planritningar (BN, plan 15)

Planritningar (BN, plan 16)

Planritningar (BN, plan 17, delvis takplan)

Takplan (BN, plan 18, takplan)

Illustrationer (BN, illustration, gård)

Illustrationer (BN, illustration, sit.plan)

Illustrationer (BN, Perspektiv från E18)

Illustrationer (BN, Perspektiv från gård)

Illustrationer (BN, Entré)

Illustrationer (BN, bild fasad, alt. färg)

Illustrationer (BN, Bild)

Illustrationer (BN, Bild)

Exteriörredovisning (BN, illustration, Bilaga)

Fasad Norr (BN, fasad norr)

Fasad Väst (BN, Gårdsfasad V)

Fasad Norr (BN, Gårdsfasad N)

Fasad Syd (BN, Gårdsfasad S)

Fasad Syd (BN, fasad syd)

Fasad Väst (BN, fasad väst)

Sektion (BN, B B)

Sektion (BN, D D)

Sektion (BN, E E, F F, G G)

Övriga handlingar (Utvändig kulör och materialbeskrivning)

Projektbeskrivning (BN, Förtydligande, akustikkrav, bullerdämpande åtgärder)

Övriga handlingar (Ytsammanställning BL)

Sakkun.utl ljud (BN, Ljud/buller)

Sakkun.utl tillgänglighet (BN, Sakkunnig)

VVS beskrivning (BN, Dagvatten, bilaga)

Remissvar (BN, miljö, 2018, bilaga)

Remissvar (Miljö jan 2019, BN)

Remissvar (BN, bildning omsorg)

Remissvar (BN, brandförsvaret, bilaga)

Remissvar (TK, fastighet)

Remissvar (TK, BN)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.