Om byggåtgärderna

I listan nedan finner du alla regler och riktlinjer för de vanligast förekommande åtgärderna.

Altaner kan beroende på hur de utformas kräva bygglov antingen som fasadändring eller tillbyggnad. Altaner med en högsta höjd om 0,6 meter över befintlig mark kräver dock inte bygglov. För högre altaner krävs bygglov. Lovplikten för högre altaner bedöms utifrån altanens höjd över marken och det visuella intrycket. Vanligtvis kräver altaner med en höjd om 1,6 meter eller mer över marken bygglov som tillbyggnad. En altan som är inglasad eller har ett utrymme under, till exempel ett förråd eller källare, betraktas också som en lovpliktig tillbyggnad.

Observera att det alltid är klokt att i förväg informera och föra en dialog med din granne om planerad byggnation oavsett om åtgärden kräver lov eller inte.

Bygglovsbefriad altan för småhus

För en- eller tvåbostadhus finns undantag från lovplikten för altaner. Inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov uppföra en 1,8 meter hög altan. Ett staket eller räcke på altanen räknas inte med i höjden. Altanen får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om berörda grannar medger detta. Observera att det alltid krävs bygglov om du vill bygga närmare gata, väg eller park än 4,5 meter. Bygglov krävs även om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom att bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

En bygglovsbefriad altan, enligt detta undantag, får strida mot bestämmelser i detaljplan, exempelvis vad gäller avstånd till tomtgräns eller placering på mark som inte får bebyggas. 

Altanuppdraget 3 Rev 4.jpg
Höjden på din altan ska mätas från marken vid altanens ytterkanter upp till altangolvets ovansida. Om du vill bygga ett staket eller ett räcke uppe på din altan så räknas staketet eller räcket inte med i höjden på altanen. Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Altanuppdraget 2 Rev 4.jpg

Altan till ett en- och tvåbostadshus på altanen finns ett plank. Om vill bygga ett plank uppe på din altan ska höjden på din altan ska mätas från marken inklusive plankets höjd. Illustration: Jenny Lilja/Boverket


Mer information på Boverket

Från och med 1 augusti 2020 utökas den tillåtna byggnadsarean för lovbefriade Attefallshus från 25,0 till 30,0 kvadratmeter.

 • Ett Attefallshus är en fristående byggnad om max 30,0 kvm byggnadsarea. Man får bygga flera Attefallshus under förutsättning att den totala byggnadsarean inte överstiger 30,0 kvm.
 • Byggnaden får användas som komplement till bostaden (t.ex. garage, carport, förråd, gäststuga) eller som en egen självständig bostad. Ett Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus ska uppfylla kraven för bostad. Det innebär bland annat att byggnaden ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven. Det ställs även krav på rumshöjd om minst 2,40 i utrymmen som man vistas i mer än tillfälligt som till exempel kök, sovrum, rum för daglig samvaro etc.
 • Den högsta höjden till taknock får vara högst 4,0 meter, mätt från markens medelnivå.
 • Ett Attefallshus ska placeras i omedelbar närhet till huvudbyggnaden, minst 4,5 meter från tomtgräns. Placeras byggnaden närmare krävs skriftligt medgivande från berörda grannar. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov. Avståndet till järnväg ska vara minst 30 meter.

  Observera att ett separat marklov krävs för markförändringar i anslutning till komplementbyggnaden som är större än +/- 0,5 meter.
 • Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra max en tillbyggnad utan bygglov på din huvudbyggnad.
 • Tillbyggnaden får ha en bruttoarea, mätbara delar av våningsplan, om max 15,0 kvm. Tillbyggnaden får byggas i flera våningar förutsatt att bruttoarean inte överstiger 15,0 kvm.
 • Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd.
  Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Placeras tillbyggnaden till någon del närmare än 4,5 meter krävs skriftligt medgivande från berörda grannar. Mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov.
 • Möjligheten till mindre tillbyggnad gäller inte för komplementbostadshus Attefallshus.
 • Max två takkupor får utföras på ett en- eller tvåbostadshus under förutsättning att du inte har några befintliga takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till.
 • Takkuporna får tillsammans inte uppta mer än halva takfallets längd.
 • En lovbefriad takkupa får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion, annars krävs bygglov. Att kapa en takstol innebär exempelvis ingrepp i den bärande konstruktionen vilket gör att bygglov krävs.
 • Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta ett startbesked. Om åtgärden innebär yttre ändringar, t.ex. upptagande av nya fönster och dörrar, krävs en separat bygglovsansökan för fasadändring.
 • Du som har ett enbostadshus får inreda en ytterligare självständig bostad.
 • Den nya lägenheten ska uppfylla kraven för bostadsändamål. Det innebär bland annat att den ska ha alla funktioner som ska finnas i en bostad och att den ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga och uppfylla brandkraven, krav på ljudisolering mm. Brandkravet innebär bland annat att bostäderna ska vara egna brandceller och ha brandavskiljande väggar, tak och golv. Tillgängligheten och funktionerna i det befintliga bostadshuset får inte försämras.
 • Om kommunen i en detaljplan beslutat om utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant område (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • Om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Vissa åtgärder som normalt kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Du behöver lämna in en anmälan till byggnadsnämnden för Attefallsåtgärderna och invänta ett startbesked innan du får börja bygga.
Gör en Attefallsåtgärd

Bygglov krävs för att placera ut byggbodar/arbetsbodar i samband med ett byggprojekt, undantag för en- och tvåbostadshus där bodarna placeras på samma tomt.
Sök bygglov

För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasad- eller taktäckningsmaterial, förutsatt att byggnadens karaktär inte väsentligt ändras.

Ta alltid kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret om du vill ändra byggnadens exteriör, så att bygglovsavdelningen kan avgöra om det innebär en väsentlig förändring.
Kontakta bygglovsavdelningen via Danderyd kommuns e-tjänst

I anslutning till en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

För att byggnaden ska betraktas som fristående krävs i regel ett avstånd på minst 1,5 meter till närmsta byggnad.

Friggebodarnas sammanlagda byggnadsarea får vara max 15,0 kvadratmeter och taknockhöjden max 3,0 meter räknat från markens medelnivå.

Byggnaderna ska även placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Med grannens medgivande kan dock friggebodar placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 meter. 

Inre ändringar så som ändring av bärande konstruktion, brandskydd, ventilation samt ändring i installationer är anmälningspliktiga.
Gör en anmälan

Enligt praxis i kommunen kan markförändring som schaktning och uppfyllnad ske utan marklov under följande villkor:

 • Markförändringen inte i någon sektion överstiger 0,5 meter mätt från befintlig marknivå (ej medelnivå).
 • Markförändringen inte innebär en nämnvärd påverkan på fastighetens avrinningsförhållanden.
 • Markförändring inte upprepas på samma del av tomten, lovfri markförändring är en engångsföreteelse.

Utöver detta rekommenderar kommunen följande:

 • Markförändringen bör inte göras närmare tomtgräns än 2 meter.
 • Släntlutning bör inte vara brantare än 1:3 på grund av rasrisken.

Markförändringar bör göras med omsorg. Förändringar av markens nivå påverkar inte bara den enskilda fastigheten utan är en del av ett större landskap. Genom att ta tillvara på unika förhållanden, som till exempel bergsknallar, behåller fastigheten och landskapet sin specifika karaktär.

Enligt praxis i kommunen krävs inte bygglov för murar och stödmurar som är max 0,5 meter höga mätt från murens högsta sida.

Bygglov krävs för alla nybyggnader med undantag för Allefallshus och friggebod.

Permanenthus för åretruntbruk ställer krav på bl a energihushållning, tillgänglighet för rörelsehindrade och rumshöjder, läs mer om byggregler på boverkets hemsida. 

I Danderyds kommun finns detaljplaner som reglerar hur mycket och var man får bygga på fastigheten. Där står också vilket användningsområde en byggnad får ha (ex. bostad, handel, skola, industri). Bestämmelserna reglerar även byggnadens storlek, höjd, våningsantal och avstånd till tomtgräns. Det kan även finnas bestämmelser om färgsättning, hänsyn till kulturhistoriska miljöer, förändring markens nivå och förbud mot trädfällning med mera.
Sök bygglov

Bygglov krävs för att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus, med undantag för en- eller tvåbostadshus om parkeringsplatsen är uteslutande avsedd för fastighetens behov.
Sök bygglov

Vid gathörn och utfarter får åtgärden av trafiksäkerhetsskäl inte överstiga 0,7 meter räknat från gatans nivå. Principen är densamma som för växtlighet. Vid utfart från tomt till gata rekommenderas fri sikt 2,5 meter från gatan eller gångbanan. Vid hörntomter får höjden ej överstiga 70 centimeter över gatuplanet. Detta gäller 10 meter åt vardera håll från korsningen räknat. På kommunens temasida för trafiksäkerhet finns mer information om detta.

Plank
Är en tät konstruktion som utan bygglov får uppföras till en höjd om max 1,0 meter räknat från marknivån sett från den högsta sidan. Även glas- och plastkonstruktioner bedöms som täta.

Staket
Är en konstruktion med viss genomsläpplighet. Staket som uppförs till en höjd om max 1,2 meter räknat från marknivån sett från den högsta sidan, samt har en genomsläpplighet på minst 30 % kräver inte bygglov. Smidesstaket och Gunnebostängsel kräver inte bygglov.

Spaljé och pergola
Denna åtgärd kräver inte bygglov. Sedan mitten av april 2016 gäller kommunens praxis att konstruktionen ska ha en genomsläpplighet på minst 70 procent för att betraktas som en bygglovsbefriad spaljé/pergola.

En pool som är helt nedgrävd eller placerad max 0,5 m över befintlig mark kräver inte bygglov.

En liten badtunna kräver inte bygglov. Om badtunnans diameter överstiger 2,5 m eller dess vägg överstiger 1 m i höjd bör du ta kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret för bedömning av lovplikt i det enskilda fallet.

Skyddsanordning/pooltak över poolen kräver inte lov om höjden är max 1,2 m. Observera att andra byggåtgärder i anslutning till poolen kan kräva lov.

Du behöver söka lov om:

 • Poolkanten på något ställe sticker upp ovan mark mer än 0,5 m - läs mer under ”Mur”.

 • Befintlig mark på något ställe ändras +/- mer än 0,5 m. Observera att det exempelvis krävs lov om marken först höjs 0,5 m och en poolkant därefter sticker upp ovan den nya marknivån.

 • Ett lovpliktigt plank/staket uppförs - läs mer under ”Plank, staket, spaljé & pergola”.

 • En bygglovspliktig altan uppförs i anslutning - läs mer under ”Altan”.

Sök bygglov

Säkerhet vid pool är viktigt.

MSB - Barnsäker pool

Att riva en byggnad eller en del av byggnad kräver lov. Detta gäller även komplementbyggnader som exempelvis garage och förråd.
Sök rivningslov
Från den 1 augusti 2020 gäller ny lagstiftning som kan påverka dig som ska utföra bygg- eller rivningsarbeten.
Läs mer om Bygg- och rivningsavfall

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov med mur eller plank anordna en skyddad uteplats i direkt anslutning till bostadshuset. Detta om muren eller planket är max 1,8 meter högt, sträcker sig max 3,6 meter från huset och placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Med grannens medgivande kan den skyddade uteplatsens mur eller plank placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 meter.

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att bygga skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré. Skärmtaken får tillsammans täcka en area om max 15,0 kvadratmeter och ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.

Med grannens medgivande kan skärmtak placeras närmare tomtgräns. Ett skriftligt godkännande bör då inhämtas från berörda grannar. Mot gata och annan allmän platsmark ska avståndet till tomtgräns vara minst 4,5 meter.

Från och med den 1 augusti 2018 har en lagändring gjort det möjligt att montera solcellspaneler och solfångare utan bygglov. Detta gäller under förutsättning att solpanelerna följer byggnadens form. De får med andra ord inte resas upp i annan taklutning än befintligt tak eller vinklas ut från byggnadens fasad.

Åtgärden måste även följa gällande detaljplan. För byggnader och bebyggelseområden som särskilt kulturhistoriskt värdefulla behövs fortfarande bygglov. Bygglov krävs även i och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

För bygglovsbefriade solfångare och solcellspaneler ska följande kriterier vara uppfyllda:

 • De ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • De ska följa byggnadens form. Solenergianläggningar får inte kräva bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig synpunkt.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Solenergi och solceller

I Danderyd gäller strandskydd för icke planlagda områden vid Rösjön samt inom detaljplanelagt område vid Cedergrenska parken, Sätra ängar och de små öarna i Värtan. För Rösjön och Sätra ängar är strandskyddet utvidgat till 300 meter. Vid framtagandet av en ny detaljplan återinträder strandskyddet.

Det är byggnadsnämnden som prövar ansökningar om dispenser från strandskyddet.

Det generella strandskyddet är 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet och gäller även undervattensmiljön. I Stockholms län är strandskyddsområdet utökat till 300 meter, främst inom områden av riksintresse för naturvård eller friluftsliv.
Läs mer om strandskydd

Bygglov krävs för alla tillbyggnader med undantag av Attefallsåtgärder. 

Permanenthus för åretruntbruk ställer krav på bl a energihushållning, tillgänglighet för rörelsehindrade och rumshöjder, läs mer om byggregler på boverkets hemsida. 

I Danderyds kommun finns detaljplaner som reglerar hur mycket och var man får bygga på fastigheten. Där står också vilket användningsområde en byggnad får ha (bostad, handel, skola, industri osv). Bestämmelserna reglerar även byggnadens storlek, höjd, våningsantal och avstånd till tomtgräns. Det kan även finnas bestämmelser om färgsättning, hänsyn till kulturhistoriska miljöer, förändring markens nivå och förbud mot trädfällning med mera.
Sök bygglovGör en Attefallsåtgärd

Innan du fäller ett träd är det viktigt att du försäkrar dig om att trädet står på din fastighet så att du inte av misstag fäller någon annans träd. I planbestämmelserna kan du läsa vad som gäller för just din fastighet.
Detaljplaner
Skulle din fastighet omfattas av en planbestämmelse att träd ska bevaras då får du inte fälla träden utan tillstånd från Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Marklov behöver då sökas för att åtgärden ska prövas. Notera att du måste ha fått ett startbesked innan du fäller ett träd. Fäller du träd utan lov och startbesked kan krav på återplantering förekomma.
Läs mer om Trädfällning

Bygglov krävs för att ställa upp container eller uppföra ett upplag.
På ett upplag kan olika material och föremål förvaras. Det kan till exempel vara avfall, sten och krossmaterial, bränsle, skrot, däck, bilar, båtar, husvagnar, släpvagnar, byggnadsmaterial och varor.
Sök bygglov

Bygglov krävs för inredning helt eller delvis för annat ändamål, exempelvis ändra användning från bostad till kontor.
Sök bygglov

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2021-05-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.