Pågående arbete med översiktsplan

2020 genomfördes en enkät om Danderyds framtida mark- och vattenanvändning. Mellan 3 maj och 13 juni 2021 genomfördes samråd för översiktsplanen.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark, vatten och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar. 

Danderyds gällande översiktsplan är från 2006 och arbetet har påbörjats med att ta fram en ny översiktsplan. Målsättningen är att översiktsplanen ska vara redo att antas av kommunfullmäktige under 2022.

Vad är kvar att göra?

Öppet hus om Danderyds utveckling

Den 6 oktober kl 15-17 och den 12 oktober kl 17-19 arrangeras ett öppet hus kring det framtagna förslaget till översiktsplan. Då har du möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner för att samtala om förslaget och kommunens framtida byggda miljö. Evenemanget genomförs i kommunens nya lokaler i Mörby centrum. Välkommen!

Granskning – december 2021

o   Möjlighet att tycka till om översiktsplanens innehåll.

Antagande av översiktsplan – 2022

o   Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta översiktsplanen

Har du frågor?

Kontakta Översiktsplanerare Staffan Lind

staffan.lind@danderyd.se, 08-568 916 70

Vad har gjorts?

2018 - Beslut om att påbörja arbetet med översiktsplanen

o   Beslut togs i Kommunfullmäktige 2018-06-11 §69

2019 - Beslut om att anta projektplan för översiktsplan

o   Beslut togs i Kommunfullmäktige KS 2019-05-27 § 90)

2019 - Politisk Workshop

o  Under 26 november - 3 december genomfördes två workshops med förtroendevalda från kommunstyrelsen.

Sammanställning - Politisk workshop nov-dec 2019

Kommentar: Resultatet av workshopen kan inte anses vara representativt för den gemensamma politiska viljan för kommunens framtid. Resultatet av workshopen har legat till grund för enkäten som genomfördes sommaren 2020 och är endast ett underlag för den kommande översiktsplanen.

2020 - Deltagande i projektet EKLIPS

o   EKLIPS (Energi och klimat i fysisk planering genom lokal och regional samverkan) är ett projekt som drivs av länsstyrelsen i Stockholms län och KTH. Projektet syftar till att öka kunskapen och lyfta energi- och klimatfrågorna i den fysiska planeringen.

2020 - Medborgardialog och fototävling

Under sommaren 2020 genomfördes en digital enkät för översiktsplanen.
Sammanställningen finns att läsa nedan. Till sammanställningen finns en excelfil med alla inkomna fritextsvar samt en länk med inkomna synpunkter på karta.

Sammanställning av enkät för översiktsplanen
Fritextsvar - bilaga till enkäten

Kommentar: Resultatet för enkäten kan inte anses vara representativt för Danderyd kommuns invånare utan detta ska endast ses som ett underlag av flera för framtagandet av översiktsplanens kommande samrådshandlingar.

2021 - Samråd - möjlighet att tycka till om förslaget

Samråd för översiktsplanen pågick mellan 3 maj och 13 juni 2021. Under denna period genomfördes en samrådsenkät. 

Samrådshandlingarna och samrådssammanställningen hittar du här: 

Samrådsförslag och enkätsammanställning för översiktsplanen

Uppdaterad: 2021-10-06

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.