Borttagande av gångfållor

Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra för borttagandet av två gångfållor mellan Djursholms Ösby station och Vendevägens hållplats. Parallellt med planprocessen kommer behovet av alternativa kopplingar utredas. Detta görs till förmån för ökad trafiksäkerhet.

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Om detaljplaneförslaget

Detaljplanen omfattar del av fastigheterna Djursholm 2:333 och Djursholm 2:421. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för att möjliggöra för borttagandet av två gångfållor som korsar Roslagsbanan till förmån för ökad säkerhet. Parallellt med planprocessen kommer behovet av alternativa kopplingar utredas.

Processbild som visar standardförfarande, planförslag utformas.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.


Bakgrund

Byggnadsnämnden beslutade den 2019-04-10, § 42, att uppdra åt kommunledningskontoret att i en detaljplaneprocess pröva möjligheten för borttagandet av två gångfållor som korsar Roslagsbanan i Djursholm.


Handlingar

Beslut om planuppdrag


Beslut byggnadsnämnden nya gångfållor 2019-04-10


Planförfarande


Standardförfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2019-09-11

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.