Bostäder och handel inom kvarteret Vågen och del av kvarteret Svärdet

Vågen Svärdet: Inom markerat område planeras det för bostäder och handel i invid Mörby centrum.

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild som visar utökat förfarande, planförslag utformas.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 3 april 2017 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja arbetet med en ny detaljplan för kvarteret Vågen och del av kvarteret Svärdet med flera i nordöstra Kevinge, samt att godkänna en startpromemoria för området.

Syftet med projektet är att utreda och utveckla området som ligger väster om Golfbanevägen bredvid Kevingeskolan för bebyggelse i kvartersstruktur. Området har inte kunnat planläggas tidigare eftersom det korsats av en högspänningsledning. Ledningen är nu ersatt av en markförlagd kabel i annat läge.

I området där högspänningsledningen har gått finns nu stora outnyttjade ytor som kan användas för bland annat bostäder, handel, lägenheter för sociala behov, lokaler för förskoleverksamhet och nya allmänna platser. Området ligger i ett kollektivtrafiknära område med mycket god tillgång till bussar och tunnelbana vid Mörby centrum.

Handlingar

Beslut om planuppdrag KS 2017-04-03 § 43

Start-PM

Planförfarande

Planen handläggs med:

Normalt förfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Hanna Vogelius
08-568 912 54

hanna.vogelius@danderyd.se

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.