Skeppet 10

Planens syfte och huvuddrag

Kommunledningskontoret fick den 30 augusti 2017 i uppdrag av byggnadsnämnden att i en detaljplaneprocess pröva möjligheten att upphäva gällande fastighetsplan för Skeppet 10 samt att planlägga befintlig parkeringsyta inom Danderyd 3:181 för parkeringsändamål.

Beslut BN 2017-08-30 § 82

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Planskede

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag till detaljplan har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden

Telefon: 08-568 912 59

E-post: anna-britta.jarliden@danderyd.se

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.