Detaljplan för ny vård- och omsorgbyggnad vid Danderyds sjukhus

Sjukhuset 7: Inom markerat området planeras det för att möjliggöra en ny vårdbyggnad.

Aktuellt 

Ett förslag till detaljplan har under perioden 12 maj till och med 2 juli 2021 varit utsänt på samråd. Samrådshandlingar finns att ta del av nedan. Nu bearbetas förslaget efter inkomna yttranden. Nästa tillfälle att lämna synpunkter är i granskningsskedet.

Planprocess_standardforfarande_planforslag.jpg

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden gav den 12 maj 2020 kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att tillskapa en ny vårdbyggnad på den plats där patienthotellet ligger idag vid Danderyds sjukhus. Planområdet omfattar fastigheten Sjukhuset 7 och ligger i västra delen av Danderyds sjukhusområde och angränsar Kevinge strand.

Samrådsförslaget innebär att en ny vård- och omsorgsbyggnad med mellan fyra och tretton våningar får byggas. Byggnaden får innehålla vårdlokaler, vård- och omsorgsboende samt patienthotell med hotell- och konferensverksamhet. Mot gatan planeras ett grönskande entrétorg och på byggnadens baksida blir en fin tallpark bevarad. Bilar och cyklar parkera i garage under byggnaden.

Detaljplanen bedöms få liten eller ingen påverkan på omgivningen, miljö, hälsa och säkerhet. 

I videon nedan presenteras samrådsförslaget.

Planförfarande

Planen handläggs med: 

Standardförfarande

Handlingar

Samrådshandlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Remissbrev
Beslut om samråd och kungörelse av ställningstagande om miljöbedömning (BN 2021-04-21 § 56) 

Beslut om uppdrag

Beslut om Planuppdrag (BN 2020-05-12 § 58)
Start-PM

Utredningar och övriga handlingar

Dagvattenutredning, Tyréns, 2020-11-12
Miljöteknisk markundersökning, Tyréns, 2020-11-06
PM/Geoteknik, Tyréns, 2020-10-13
Trafikutredning, Tyréns, 2020-12-04
Undersökning om miljöpåverkan 

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Katarina Löfberg
Telefon: 08-501 320 51
Katarina.lofberg@danderyd.se

Uppdaterad: 2021-08-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.