Medborgardialog om utvecklingen av östra Eneby torg

Enkäten om utvecklingen av östra Eneby torg är avslutad. Det var stort intresse att delta och hela 1281 svar inkom. Stort tack till alla som deltog och lämnade sina svar i enkäten.

Danderyd ska vara en attraktiv plats att bo och verka på för dagens och morgondagens invånare. Kommunen utvecklas löpande och i Enebyberg utvecklades på 2010-talet området kring Eneby torg med flerbostadshus och service. Nu finns en möjlighet att utveckla den östra sidan av Enebybergsvägen. För att få reda på vad invånare tycker om en eventuell utveckling av området har en enkät nyligen genomförts. 

Syftet med dialogen är att Danderyds politiker och tjänstepersoner ska få reda på hur de som nyttjar området ser på det idag, vad som är bra, vad som kan förbättras och vilka utvecklingsperspektiv som finns. Dialogresultatet kommer vara en del av beslutsunderlaget för ett eventuellt planuppdrag för området. Om ett planuppdrag tas fram och beslutas så kommer utgångspunkten att vara någon form av ny bostadsbebyggelse i området. 

Så genomfördes dialogen

Dialogen genomfördes i form av en enkät som var öppen för alla och fokusgrupper med ungdomar och företagare som är grupper som vanligtvis inte brukar delta i dialoger. Det kommer också att genomföras en fokusgrupp med närboende. Gruppen kommer bland annat att får arbeta med resultatet från enkäten. 

Områdesfilm 

Här kan du ta del av en film som visar hur det ser ut i området idag. 

Om enkäten 

Enkäten var öppen 18 februari – 21 mars.   

Resultatet kommer efter att den är sammanställd att återkopplas till kommunens politiker samt publiceras på den här sidan. 

Östra eneby torg

Medborgardialogen utgår ifrån en utveckling av området längs Enebybergsvägens östra sida i höjd med Eneby torg.

Östra enebyberg

Webbenkäten visade ett större geografiskt område (ovanstående foto) för att det ska vara möjligt att ställa frågor om bl a trygghet och trafik.

Bakgrund

Området har utretts i planprogram och detaljplaner sedan 2013. Senaste detaljplanen påbörjades 2015 med syfte att möjliggöra för bostadsändamål och verksamheter. Detta uppdrag avbröts år 2018. I maj 2020 togs beslut om att en medborgardialog ska genomföras och därmed börjar en ny process där tidigare framtagna planhandlingar inte är aktuella. Här kan du ta del av tidigare process och handlingar. 

ENEBYBERG - Östra Eneby torg - bostäder, förskola, torg

Beslut 

Beslut (KS 2020-05-18 § 74)

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Karin Sernelius 
Karin.sernelius@danderyd.se 

Uppdaterad: 2021-03-31

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.