Calles Klimp 8 - bostäder

Calles Klimp 8: Inom markerat område planeras bostäder.

Aktuellt

Detaljplanen antogs 2020-03-17 i byggnadsnämnden.

Planprocess_standardforfarande_provotid.jpg

Bilden visar hur långt detaljplanearbetet har kommit.

Bakgrund

Kommunledningskontoret fick den 13 april 2016 i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att möjliggöra en omvandling från handel till bostäder inom fastigheten Calles klimp 8, Invernessvägen 18.

Handlingar

Antagandehandlingar

Plankarta
Planbeskrivning
Beslut om antagande av detaljplan (BN 2020-03-17 § 30)
Tjänsteutlåtande Byggnadsnämnden (2020-03-17)

Granskningshandlingar (6 december - 20 december 2019)

Plankarta
Planbeskrivning
Underrättelse inför granskning

Granskningshandlingar (15 februari - 6 mars 2019)

Plankarta
Planbeskrivning
Underrättelse inför granskning

Samrådshandlingar (7 februari - 15 mars 2018)

Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev

Underliggande utredningar

Bergtekniskt utlåtande, 2018-12-14
Bullerutredning Calles klimp, 8 2018-08-31
Dagvattenutredning Calles klimp WRS, 2018-11-23
Förtydligande ras- och skred, 2018-10-11
Grundläggning rasoskred, 2018-08-26
PM Risk Calles Klimp 8, 2016-12-22
Yttrande över grundundersökning, 2018-05-23
Utlåtande trafikbuller, 2017-04-21
PM Risk - avstånd tunnelbanespår Calles Klimp 8, 2016-12-22
Beräkning av dagvatten, 2017-09-19
Skiss utredning dagvatten, 2017-10-03

Beslut

Beslut BN 2016-05-11 § 37

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden
anna-britta.jarliden@danderyd.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.