Förskola på Tranholmen

Tranholmen: Inom markerat område planeras det för att möjliggöra en ny förskola samt medge bostadsändamål på Tranholmen.

Aktuellt 

Samråd och granskning har genomförts. Inkomna synpunkter finns sammanställda i ett granskningsutlåtande som kan beställas genom plan@danderyd.se. Inga förändringar i planförslaget har genomförts efter granskning. 

Handlingar har lämnats vidare till byggnadsnämnaden för behandling. Planprocess_standardforfarande_fardigstalls.jpg
Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden gav den 31 januari 2018 kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att tillskapa en ny förskola på Tranholmen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola, med plats för maximalt 45 barn, inom fastigheten Tranholmen 1:92. Målet är att den nya förskolan ska kunna ersätta befintlig förskoleverksamhet som idag bedrivs i provisoriska lokaler på en pråm och vars tillfälliga bygglov löper ut 2023. Utöver förskoleändamål är syftet även att medge bostadsändamål, antingen som komplement till förskoleverksamheten eller som enda användning. Planområdet omfattar 1720 kvm och ligger centralt på Tranholmen i korsningen Lärkstigen och Ejderstigen.

Planområdet omfattar fastigheten Tranholmen 1:92. Fastigheten är centralt beläget på Tranholmen vid Lärkstigen och omfattar 1 720 kvm.

Handlingar

Granskningshandlingar (2019-10-21-2019-11-11)

Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev (Underrättelse)

Samrådshandlingar (2019-04-01-2019-05-13)

Plankarta
Planbeskrivning
Informationsbrev (Kungörelse)

Utredningar

Dagvattenutredning
Geotekniskt utlåtande

Beslut

Beslut om planuppdrag BN 2018-01-31 § 3
Start-PM Förskola Tranholmen

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Hanna Vogelius
08-568 912 54

hanna.vogelius@danderyd.se

Uppdaterad: 2020-09-01

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.