STOCKSUND - Skogen 34 och del av Stocksund 2:257

Skogen 34: Inom markerat område planeras infartsväg till fastigheten Skogen 34.

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Processbild som visar standardförfarande, planförslag utformas.Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden gav den 12 december 2018 kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att tillskapa en infart till Skogen 34.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Handlingar

Beslut om planuppdrag BN 2018-12-12 § 128

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Jonas Carlsson
Jonas.carlsson@danderyd.se

Uppdaterad: 2019-03-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.