Utbyggnad av Stocksundsskolan

Aktuellt 

Planarbetet har sedan programsamråd genomfördes (2015) legat stilla i väntan på besked om planeringsinriktning för det fortsatta arbetet. Beslut om planeringsinriktning samt förnyat planuppdrag har nu tagits av kommunstyrelsen vid deras sammanträde den 18 januari. Beslutet kan tas del av nedan, under rubriken ”Handlingar”. Härnäst kommer ett planförslag att arbetas fram och skickas ut på samråd. När i tiden samråd kommer att ske går ännu inte att säga, men hemsidan uppdateras fortlöpande med information.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 14 januari 2013 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Stocksundsskolan. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten för ut- och ombyggnad av Stocksundsskolan.

Ett planprogram skickades ut på programsamråd under perioden 16 april - 12 maj 2015. Programmet kan tas del av nedan under rubriken ”Handlingar”.

Fastigheter som ingår i planområdet är Skolan 6, 11, 12 och 20.

Handlingar

Beslut om planeringsinriktning samt förnyat planuppdrag (KS 2021-01-18 § 8)

Programhandling

Planförfarande

Planen handläggs med: 

Normalt förfarande 

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Ansvarig planarkitekt

Anna-Britta Järliden
anna-britta.jarliden@danderyd.se

Projektutvecklare

Fredrik Lindberg
fredrik.lindberg@danderyd.se

Uppdaterad: 2021-02-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.