Trafikförändring Ekebydalsvägen: Förbud mot vänstersväng vid Roslagsbanan

Djursholm

Gäller från: 15 mars 2021 08:00

Beräknas klart: 30 april 2021 17:00

Från och med den 6 april införs förbud mot vänstersväng från ån Danderydsvägen, över Roslagsbanan, och in på Ekebydalsvägen. Syftet är att öka trafiksäkerheten och minska risken för olyckor vid överfarten.

Varför görs förändringen?

Under de senaste åren har det varit flera farliga incidenter där bilar blivit stående mellan bommarna på Roslagsbanan. Utöver det har också flera bilar kört igenom bommarna.

Med anledning av detta har Region Stockholms trafikförvaltning/SL uppmanat kommunen att införa förbud mot vänstersväng från Danderydsvägen in på Ekebydalsvägen.

Varför bygger ni inte om korsningen istället?

Det krävs insatser på både kort och lång sikt för att skapa en säkrare spårövergång i området.

Danderyds kommun har i tidigare remissvar på länsplan (KS 2017/0370) angett åtgärd planskild korsning vid Danderydsvägen i Djursholms Ekeby, med anledning av den pågående kapacitetsförstärkningen av Roslagsbanan och att samtliga av Roslagsbanans tåg passerar genom Danderyd.

Danderyds kommun har tyckt att en planskild korsning ska byggas, finansieras och genomföras av SL. 

Vid olika tillfälle har Danderyds kommun även yttrat att regionen och Trafikverket ska utreda med avseende på att tunnelbanan förlängs norröver mot Arninge via antingen röda linjen eller gula linjen från Arenastaden.

Detta är vad vi ser behöver ske på sikt. Men innan det kan utföras har vi infört vänstersvängsförbud i enlighet med Trafikförvaltningen/SLs krav på ökad trafiksäkerhet.

Vad är Trafikförvaltningens motiv till att förbud mot vänstersväng införs?

Här nedan kan du läsa Trafikförvaltningens motiv och bakgrund till varför förbud mot vänstersväng vid korsningen Danderydsvägen och Ekebydalsvägen införs:

Trafikförvaltningen – bakgrund till förbud mot vänstersväng

"Enligt Roslagsbanan statistik fram till 2020-03-13, då frågan togs upp av Trafikförvaltningen, har det under den senaste tvåårsperioden inträffat i genomsnitt ca en gång i kvartalet att bilar blivit stående instängda mellan bommarna. Därutöver har man vid sex tillfällen behövt reparera bommarna till följd av att de blivit påkörda. Tyvärr framgår det i de flesta fallen inte av rapporteringen vilken bom som körts på eller i vilken riktning fordonet körde.

Det vi vet är att största risken för att bli stående på spåret är vid vänstersväng in på Ekebydalsvägen när man ska lämna företräde till mötande trafik. I och med att Ekebydalsvägen ansluter alldeles intill järnvägen, så ska den vänstersvängande för att lämna företräde åt den mötande trafiken stanna före järnvägskorsningen. Många bilförare har tyvärr inte den framförhållningen och medverkar sedan inte på att man stannar i spårområdet. Den senaste olyckan i denna plankorsning i januari 2013 berodde just på att en bilist som skulle svänga vänster stannade på spåret:

Efter denna olycka installerades en hinderdetektor, som känner av magnetfältet i korsningen. När större fordon befinner sig mellan bommarna tvingar detektorn annalkande tåg att bromsa in före korsningen. Att korsningen därefter varit befriad från olyckor får helt tillskrivas hinderdetektorn. Dock är det inte 100 % säkert att hinderdetektorn upptäcker instängda fordon eller helt lyckas stoppa tåg före korsningen. Fordon mellan bommarna innebär därför alltid en säkerhetsrisk och dessutom en mycket obehaglig upplevelse för de inblandade. Det är alltså angeläget att frekvensen instängda bilar minskas radikalt.

I andra riktningen, för den som ska svänga vänster in på Ösbyvägen, finns plats för minst en bil mellan bommarna och vägkorsningen. Förare i bakomvarande bilar, som ska rakt fram eller till vänster har en annan drivkraft att ta sig förbi den vänstersvängande bilen och tenderar därför i större utsträckning att ta sig förbi den vänstersvängande bilen och därmed bort från korsningen med järnvägen.

Slutsatsen är att vänstersvängsförbudet in på Ekebydalsvägen är den åtgärd som är mest effektiv för att minska risken för att bilar blir instängda mellan fällda bommar. Trafikförvaltningen kommer dock att följa utvecklingen framöver för att se om förbudet ger avsedd effekt.

Gällande ett antal andra anslutande vägar nära järnvägskorsningar i Danderyd, i samtliga fall utom ett är dock avstånden så stora att svängande bilar ryms mellan järnvägen och anslutningsvägarna. Undantaget är Ymervägen-Bråvallavägen i Altorp. Där är trafikflödena sådana att man i stället för vänstersvängsförbud har bedömt att trafiken från Ymervägen kan ges väjningsplikt mot trafiken på Bråvallavägen."

- Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Vad gör ni åt korsningen Danderydsvägen/Fafnervägen/Kolgavägen?

Tekniska kontoret har tagit del av förslag från närboende när det gäller trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningen Danderydsvägen/Fafnervägen/Kolgavägen. Vi kommer att utreda dessa och överväga insatser i vårt kommande arbete för ökad trafiksäkerhet.

Så påverkar det dig

  • Trafikförändringen och trafikregeln gäller från den 2021-04-06 (datumet har ändrats från 2 april till 6 april pga påsk)
  • Ett vägmärke på platsen visar att det är förbjudet att svänga vänster från Danderydsvägen in på Ekebydalsvägen.
  • För infart från Danderydsvägen – över Roslagsbanan - till Ekebydalsvägen, Frekevägen och Engelbrektsvägen hänvisar vi till Kolgavägen.
  • Förbud mot vänstersväng gäller även när du cyklar.

Frågor

Har du frågor om trafiksäkerheten vid Roslagsbanan vänder du dig till Region Stockholms trafikförvaltning/SL:

sl.se/kundservice

Övriga frågor

Kontakta kommunen

Karta_Ekebydalsvägen.JPG

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.