Frågor och svar

Här samlas frågor och svar kring anbudsförfarandet för Svalnässkolan.

Kommer Svalnässkolan att drivas vidare i kommunal regi läsåret 2020-21 och övergå till annan aktör till läsåret 2021-22?

Enligt fullmäktiges beslut den 30 mars 2020, § 36, ska den kommunala skolverksamheten vid Svalnäs upphöra från och med höstterminen 2021.

Utbildningsnämnden har den 29 april 2020, § 37, beslutat föreslå kommunfullmäktige att ändra tidigare beslut den 30 mars 2020, § 36. Förslaget från nämnden är att den kommunalt bedrivna skolverksamheten vid Svalnässkolan ska avvecklas och en verksamhetsövergång till en fristående aktör ska ske snarast, dock senast höstterminen 2021.

Hur många av Svalnässkolans elever är folkbokförda i annan kommun?

8 elever

Hur fördelar sig eleverna i de olika årskurserna?

Förskoleklass: 17 elever varav 4 från annan kommun

Årskurs 1: 19 elever varav 2 från annan kommun

Årskurs 2: 12 elever varav 1 från annan kommun

Årskurs 3: 13 elever varav 1 från annan kommun

Vi önskar ta de av särredovisning gällande ekonomin för de två enheterna Ekeby och Svalnäs 2017-19.

I den ekonomiska redovisningen tillhör Ekeby- och Svalnässkolorna samma enhet som inte särredovisas i några sammanhang. Estimatet som gjorts bygger på uppskattade kostnader för Svalnässkolan, men som vi skriver i det ekonomiska underlaget kan det finnas såväl tillkommande kostnader som överskattade kostnader i estimatet, jämfört med det som redovisats i den gemensamma redovisningen för Ekeby- och Svalnässkolan.

Intäkterna och merparten av personalkostnaderna bör vara nära faktiska kostnader, då dessa kostnader är möjliga att bryta ut från den gemensamma redovisningen. När det gäller personalkostnader vet vi att personal samnyttjats som det inte går att särskilja kostnaderna för i efterhand. Ett identifierat exempel på detta är kostnader för slöjdlärare som delats med Ekebyskolan.

Ett förtydligande avseende intäkterna önskas. Antalet barn och skolpeng/fritidshemspeng motsvarar inte de uppgivna intäkterna för år 2019.

Elevintäkterna motsvarar i estimatet 8.459 tkr av intäkterna.

Dessa är i sin tur fördelade på följande sätt:

Fritidshem: 29 tkr
Fritidshem förskoleklass: 757 tkr
Fritidshem 7-9 år: 2.394 tkr
Hemvist: 21 tkr
Förskoleklass: 734 tkr
Grundskola: 4524 tkr

Utöver detta finns estimerade intäkter från statsbidrag på drygt 1.009 tkr

Dessa är fördelade:

Karriärtjänster: 80 tkr
Lärarlönelyftet: 21 tkr
Lågstadiesatsningen: 718 tkr
Fritidshemssatsningen: 182 tkr
Övrigt: 8 tkr

Övriga intäkter: Drygt 35 tkr, främst från uthyrning av lokaler till kulturskolan.

Vi önskar ett förtydligande kring det positiva resultatet för Svalnässkolan som presenteras i anbudsinbjudan.

Frågan i sin helhet:

Enligt Kommunstyrelsens produktionsutskott PU 2018/110 Bilaga 2: Bokslut 2018 – I rektorsområdets, Ekeby- och Svalnässkolan, (Enheten) utfall och jämförelse för åren 2014-2018, kan vi se att Enheten hade följande ekonomiska utfall för åren 2014-2018

-470' (2014), -542' (2015), -651' (2016), -366' (2017), -1 777' (2018)

Vi önskar ett förtydligande kring det positiva resultatet för Svalnässkolan som presenteras i anbudsinbjudan.

Enhetens resultatet för 2018 är -1 777'. För Svalnässkolan redovisas ett positivt resultat på 441'. (2018)

Svar:

I anbudsinbjudan har ett estimat tagits fram manuellt utifrån den gemensamma redovisningen. Då Svalnässkolan inte redovisas separat är det inte möjligt att helt ta fram faktiska kostnader. Eftersom skolorna är samma resultatenhet innebär det också att resurser kan nyttjas på både skolorna utan att detta är möjligt att räkna fram från det gemensamma resultatet. Det som är känt är att Ekebyskolan 2018 hade en stor ökning av barn i behov av särskilt stöd, vilket medförde att personalkostnaderna på Ekebyskolan ökade väsentligt detta år.

Estimerat 100 elever 20/21? Skolan har i dag ett betydligt färre antal elever. Övriga elever i kommundelen går redan på andra skolor så var räknar men med att eleverna ska komma från?

Estimatet är beräknat utifrån tänkt full kapacitet för skolan. Antalet elever som faktiskt kommer att gå på skolan höstterminen 2021 är i dagsläget förstås omöjligt att svara på. Om anbudsgivaren har kö till sin befintliga verksamhet, är det exempelvis möjligt att elever byter skola vid ett övertagande.

En annan möjlighet är att en privat aktör i högre utsträckning kan attrahera elever från närliggande kommuner. Detta behöver anbudsgivare beräkna själva. Syftet med estimatet är att visa att det är möjligt att bedriva verksamhet i skolan med fler elever utifrån befintliga förutsättningar.

Vad händer om inga anbud lämnas in?

Det är inget som kommenteras just nu.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.