Åtgärdstrappan steg 3

Utgångspunkt: Eleven har fortsatt hög (15 procent) giltig eller ogiltig frånvaro två veckor efter att åtgärderna i steg 2 vidtagits. Ansvariga: Mentor, arbetslag, elevhälsa och rektor.

Åtgärder

 • Mentor informerar elevhälsoteamet om det aktuella läget.
 • Rektor utser någon ur elevhälsoteamet som tillsammans med mentor, elev och vårdnadshavare göra en utredning om hög frånvaro för att utreda orsakerna till frånvaron och besluta om lämpliga åtgärder. Utredningen ska vara klar inom tre veckor. Datum bestäms för uppföljningsmöte efter tre veckors prövotid av åtgärderna, liksom vilka som ska delta.
 • Om det i utredningen om hög frånvaro framkommer att eleven är i behov av särskilt stöd fattar rektor beslut om en sådan utredning. Utredningen kan leda till ett åtgärdsprogram. De båda utredningarna ger tillsammans ett omfattande underlag för vidare bedömning.
 • Rektor gör i samband med att utredningen inleds en anmälan om hög frånvaro till Bildningsförvaltningen. Ärendet handläggs inom Enheten för barn- och elevhälsa (BEH) som också kommer att behöva tillgång till tidigare och aktuell dokumentation. Utöver att handlägga anmälan om frånvaro kan BEH bistå med konsultation och samordning av det fortsatta arbetet.
 • Eventuell känslig eller sekretessbelagd information dokumenteras i en separat bilaga enligt skolans rutiner. Där dokumenteras också alla insatser som sker i samverkan med externa aktörer.
 • Om elev eller vårdnadshavare trots upprepade försök inte kommer på bokat möte, ska mentorn informera rektorn för beslut om det fortsatta arbetet.

Dokument för dokumentation

Utredning om hög frånvaro/fördjupad kartläggning

Utredning om särskilt stöd

Lathund - utredning av särskilt stöd

Beslut om åtgärdsprogram

Lathund - beslut om åtgärdsprogram

Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram

Sekretesskyddade uppgifter

Fortsätt även att dokumentera i dokumentet Extra anpassningar från de tidigare stegen, om inte åtgärderna har lett till beslut om åtgärdsprogram.

Tänk på

 • Utredningen om hög frånvaro/den fördjupade kartläggningen syftar till att få en bred bild av de komplexa orsaker som kan ligga bakom frånvaron. Det är därför viktigt att alla områden tas med; skola, kamrater, fritid, familj och individ. Hela elevhälsans olika yrkeskompetenser bör involveras.
 • Att eleven alltid måste ges möjlighet att uttrycka sin röst. Oavsett formen är elevens behov alltid i fokus.
 • Att det är viktigt med avstämningsbara delmål för att uppleva framsteg.
 • Behöver andra aktörer involveras i samråd med vårdnadshavarna?
 • Är det aktuellt att göra en anmälan till socialtjänsten? Involvera elevhälsan! Socialtjänsten kan konsulteras vid osäkerhet kring hur man ska agera. Namnge inte barnet vid konsultationer.

Nästa steg

Åtgärdstrappan steg 4

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.