Åtgärdstrappan steg 4

Utgångspunkt: Åtgärderna från steg 3 har efter tre veckor inte givit resultat. Ansvarig: Mentor, elevhälsa samt rektor.

Åtgärder

 • Uppföljningsmöte enligt steg 3.
 • Elevhälsan gör tillsammans med skolan en fördjupad analys av de kartläggningar och åtgärder som gjorts.
 • Om det framkommer behov av nya åtgärder och/eller externa insatser kan elevhälsan ansvara för att samordna det fortsatta arbetet.
 • Rektor ansvarar för att det görs en anmälan till socialtjänsten. Elevhälsan kan bidra med konsultationer i anmälningsprocessen.
 • Om det framkommer att vårdnadshavare kan ha brustit i sitt ansvar att få sitt barn till skolan ska elevhälsan i samverkan med socialtjänsten utreda vilka orsaker som kan ligga bakom, vid behov hänvisa till lämpligt stöd samt ta ställning till om att ta upp ärende till Utbildningsnämnden om att utförda vitesföreläggande.
 • Skolan ska löpande pröva och följa upp nya åtgärder varje månad, och i de fall elevhälsan inte samordnar åtgärderna, delge dem hur arbetet fortskrider.

Dokument för dokumentation

Eventuella nya insatser dokumenteras i Extra anpassningar från de tidigare stegen, om inte åtgärderna har lett till beslut om åtgärdsprogram. 

Extra anpassningar

Tänk på

 • Om eleven bor i en annan kommun görs anmälan till hemkommunen.
 • Att insatserna behöver ske i samverkan med andra aktörer. Skolnärvaro är inte bara en angelägenhet för eleven, föräldrarna och skolan, utan ofta även för socialtjänsten, BUP, BUMM, habilitering, LSS-handläggare, ungdomsmottagning, polis och fritidsförvaltning.
 • Att vara prestigelös när det gäller insatser som berör flera samhällsaktörer.
 • Att eleven kan ha förtroende för en person som egentligen inte har ansvar för att arbeta med honom/henne. Det är viktigt att vara lyhörd för elevens önskemål och behov.
 • Har elevhälsan kontaktats för konsultation och analys av kartläggningarna?
 • Att utse vem som ansvarar för att samordna insatserna.
 • I vilken form ska samordningen ske? Samverkansmöten med vårdnadshavarna? Tjänstemannamöten? SIP? Är det lämpligt med nätverksmöten då även familjens privata nätverk medverkar?
 • Vad finns för kringresurser utanför familjen och skolan?
Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.