Särskilda undervisningsgrupper på Fribergaskolan

Fribergaskolan erbjuder en verksamhet för elever skolår 7-9 med autismspektrumtillstånd. Verksamheten vänder sig till elever med t.ex. autism, Aspergers syndrom och atypisk autism. Eleverna läser enligt grundskolans läroplan Lgr 11.

Verksamhetsmål

Målet för verksamheten är att eleverna ska nå kunskapskraven. Utbildningen ska ge eleven möjligheter att skaffa sig individuella strategier för att hantera vardagen, arbeta för att utveckla kompetenser i lärprocesserna samt vidareutveckla förmågan att kunna delta aktivt i det sociala samspelet på raster och i inlärningssituationer.

Hemskola

Elever skrivs in på skolan i en ordinarie klass och får sin placering i en kommungemensam särskild undervisningsgrupp. Målet är att kunna vara integrerad i sin klass i den mån det är lämpligt. Integrering sker enligt särskild plan tillsammans med elevhälsoteam och vårdnadshavare.

Arbetssätt

Undervisningen sker i strukturerade former, där vi strävar efter en gruppstorlek om ca 4 elever i de teoretiska ämnena. I de praktiska ämnena är gruppen ofta något större då vi i viss mån har åldersblandade grupper. Moderna språk läses i ordinarie språkgrupper.

Vid skolstart sker överlämnande från tidigare skolan. Varje enskild elev har regelbundna och täta samtal och utvärderingar för att stödja och kunna utvecklas mot sina egna mål och de mål som läro- och kursplaner fastställt. Skolan har ett nära samarbete med hemmet.

Undervisningen bedrivs av behöriga ämneslärare och det finns resursassistenter knutna till verksamheten. Specialpedagog finns knuten till den särskilda undervisningsgruppen. Eleverna har möjlighet att läsa ämnen i ordinarie klass.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett med underskrift av vårdnadshavare och ansvarig rektor från avlämnande skola.

Beslut om placering fattas av rektor för Fribergaskolan efter samråd om prioritering med en antagningsgrupp som består av representanter från bildningskontoret samt samordnande specialpedagog.

Ansök till Fribergaskolans verksamhet för elever med autismspektrumtillstånd

Uppdaterad: 2021-01-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.