Planerings- och uppföljningsprocessen

Planering och uppföljning är viktiga delar i kommunens styrmodell.

Planeringsprocessen (budgetarbetet)

Kommunstyrelsen fastställer i början på året planeringsförutsättningar och direktiv för budget för nämndernas arbete med budget för nästkommande år. Under juni lämnar respektive nämnd in sina budgetförslag. 

I november varje år beslutar kommunfullmäktige om budget för nästkommande år samt plan för de därpå följande två åren.

Budgeten innehåller kommunens övergripande mål, nämndernas inriktningsmål och uppdrag samt budget för nämnderna och kommunen som helhet.

Uppföljningsprocessen

Kommunstyrelsen följer fortlöpande nämndernas verksamhet på övergripande nivå. Nämnderna tillsänder kommunstyrelsen en prognos för det ekonomiska utfallet och prognos fyra gånger per år och det verksamhetsmässiga utfallet två gånger per år.

Nämnder och kommunens samlade måluppfyllelse följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Ekonomiskt utfall och prognoser följs upp i budgetuppföljningar, delårsrapport samt årsredovisning. Kommunens samlade måluppfyllelse redovisas, analyseras och följs upp i delårsrapport och årsredovisning, och ekonomiskt utfall och prognos redovisas, analyseras och följs upp i två budgetuppföljningar, delårsrapport och årsredovisning.

Uppföljning sker också genom undersökningar bland Danderydsborna med flera, inkomna synpunkter och klagomål, avtalsuppföljning, interna och externa granskningar samt jämförelser med andra kommuner.

 

 

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-02-09

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.