Planerings- och uppföljningsprocessen

Planering och uppföljning är viktiga delar i kommunens styrmodell.

Planeringsprocessen (budgetarbetet)

Kommunstyrelsen fastställer under våren planeringsförut-sättningar och direktiv för nämndernas arbete med budget och verksamhetsplaner för nästkommande år. Under hösten lämnar respektive nämnd in sina budgetförslag och verksamhetsplaner.

I november varje år beslutar kommunfullmäktige om budget för nästkommande år samt plan för de därpå följande två åren.

Budgeten innehåller kommunens övergripande mål, nämndernas inriktningsmål och uppdrag samt budget för nämnderna och kommunen som helhet.

Uppföljningsprocessen

Kommunstyrelsen följer fortlöpande nämndernas verksamhet på övergripande nivå. Nämnderna tillsänder kommunstyrelsen en prognos för det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet fyra gånger per år.

Uppföljning sker genom undersökningar bland Danderydsborna med flera, inkomna synpunkter och klagomål, avtalsuppföljning, interna och externa granskningar samt jämförelser med andra kommuner.

Nämnderna dokumenterar måluppfyllelse och ekonomiskt utfall i kvartalsrapporter, delårsrapport och årlig verksamhetsberättelse. Kommunens samlade måluppfyllelse och ekonomiskt utfall redovisas och analyseras i kommunens årsredovisning, delårsrapport och även i rapporter för kvartal ett.

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2020-10-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.