Försäljning av folköl och tobak

Om du vill sälja eller servera folköl eller tobaksprodukter är du skyldig att anmäla det till kommunen.

Folköl

Bestämmelserna finns i alkohollagen och utan anmälan är det förbjudet att sälja folköl. Folköl (i fortsättningen kallat öl) är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Detaljhandel med öl

Detaljhandel med öl är tillåten om matvaror av ett någorlunda brett sortiment också säljs i lokalen. Kunden ska redan utanför butiken få klart för sig att detta är en lokal som säljer matvaror. Inne i affären ska kunden se att stadigvarande försäljning av matvaror sker i hela lokalen eller i en avgränsad del av den.

Lokalen ska vara godkänd

För att få servera eller sälja öl krävs att verksamheten bedrivs i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen som fattar beslut i dessa ärenden.

Starta livsmedelsverksamhet

Åldersgräns 18 år

Den som säljer eller serverar öl ska enligt alkohollagen försäkra sig om att alla kunder har fyllt 18 år. Dessutom får öl inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller berusad på annat sätt.

Egenkontroll

Den som säljer öl ska själv kontrollera sin verksamhet och ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Du kan ladda ned ett förslag på hur ett sådant program kan utformas och fylla i och skicka till socialförvaltningen i Danderyds kommun.

Egenkontroll ölförsäljning

Folköl kan tas i beslag

Polisen kan ta öl beslag ifall du säljer eller serverar öl i en lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser eller till yngre än 18 år. Om du säljer eller serverar utan att ha rätt till det, betraktas det som olovlig dryckeshantering eller olovligt tillhandahållande och kan leda till böter eller fängelse.

Kommunens uppgifter

Kommunens uppgift är att ge information och rådgivning, utföra tillsyn och kontrollera egentillsynsprogram. Kommunen har också sanktionsmöjligheter. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av öl.

Tobak

Detalj- och partihandlare som ska sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos kommunen. Den 1 juli 2019 börjar nya regler för försäljning av tobaksvaror att gälla. Därefter måste du göra en ansökan om tobaksförsäljning och invänta tills ett nytt beslut kommer från kommunen.

Anvisningar till ansökan om tobakstillstånd
Bilagor till ansökan om tobakstillstånd

Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Du som redan anmält att du säljer tobaksvaror

  • Du som redan säljer tobaksvaror till konsumenter får fortsätta att sälja tobaksvaror om du senast den 1 november 2019 lämnar in en ansökan om tobaksförsäljning till kommunen. Du får då fortsätta att sälja tobaksvaror fram till att kommunen fattat beslut i ditt ärende.
  • Om du inte lämnar in en ansökan om tillstånd senast den 1 november 2019 får du inte fortsätta sälja tobaksvaror efter detta datum.
  • Samma krav som idag, ställs även i framtiden vid försäljning och den som inte följer reglerna kan förlora sitt tillstånd.
  • Kontroller om lämplighet kommer att göras mot Skatteverket, Polisen, Kronofogden och Bolagsverket.

Du som ska börja sälja tobaksvaror

Om du inte anmält försäljning av tobak till kommunen tidigare (det vill säga före den 1 juli 2019) får du inte börja sälja tobak förrän din ansökan handlagts och tillstånd beviljats av kommunen.
För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Kontroller om lämplighet kommer att göras mot Skatteverket, Kronofogden och Bolagsverket. Kommunen måste även begära in ett yttrande från Polisen och Tullverket.

Egenkontroll tobak

Du som handlare ska kontrollera din försäljning och ta fram ett program för egenkontroll.
Programmet skickas in tillsammans med din tillståndsansökan och ska även finnas tillgängligt på ditt försäljningsställe.

Vägledning för egenkontrollprogram

Om kommunens prövning

Du som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska visa att du, med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten.
När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i företaget utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare. Det kan även inkludera närstående och andra personer med roller i företaget. Dessa personer kommer också att kontrolleras i samband med prövningen.

Detaljhandel

Detaljhandel innebär att du säljer direkt till konsumenter. När kommunen prövar din lämplighet att sälja tobaksvaror kommer uppgifter att hämtas om dig från Skatteverket, Kronofogden och Polisen.

Partihandel

Partihandel innebär att du säljer till andra än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller andra partihandlare.
När kommunen prövar din ekonomiska lämplighet att sälja tobaksvaror kommer uppgifter att hämtas om dig från Skatteverket och Kronofogden. Kommunen måste även begära in ett yttrande från Polisen och Tullverket.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av din tillståndsansökan. Varje kommun beslutar vilken avgift som gäller i just den kommunen.

Elektroniska cigaretter

Om du tänker sälja elektroniska cigaretter som kan användas för konsumtion av nikotinånga ska du anmäla detta till socialförvaltningen. Detsamma gäller om du tänker sälja påfyllningsbehållare som innehåller vätska som innehåller nikotin.

Du anmäler försäljningen av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till socialförvaltningen innan du påbörjar din försäljning.

Tillsammans med din anmälan skickar du med en kopia av din butiks egenkontrollprogram över försäljningen av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska innehålla information ombutikens rutiner för försäljning av produkterna. Hur din butiks egenkontrollprogram ser ut bestämmer du själv.

Egenkontrollprogram försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Avgift för ansökan

Danderyds kommun tar ut en avgift för prövningen av din tillståndsansökan.
Avgiften är för närvarande 8 900 kronor avseende detaljhandelstillstånd och 10 000 kronor avseende partihandelstillstånd.

Nya avgifter för ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

Så mycket kostar tillståndet

I avgiftsförteckningen redovisas vad det kostar att söka tillstånd för att sälja öl och tobaksprodukter.

Avgiftsförteckning

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-09-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.