Budget 2020 - för trygghet och en budget i balans

Den 21 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2020. Budgeten beslutades i enlighet med det ordförandeförslag som presenterats tidigare.

- Att ta ansvar för den ekonomiska situationen och vidta åtgärder är den viktigaste utgångspunkten för budgeten och en huvuduppgift för oss. Vi gör rejäla åtstramningar och effektiviseringar, men vårt huvudfokus är att värna en hög kvalitet i kärnverksamheterna skola och omsorg samt satsa på trygghetsskapande åtgärder. Vi kommer att uppnå en ekonomi i balans redan nästa år, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.

Danderyds kommun har att hantera omfattande ekonomiska utmaningar. Under 2019 prognostiseras det ackumulerade underskottet till närmare 220 miljoner kronor. Enligt kommunallagen får en kommun endast uppvisa underskott maximalt tre år i följd. Danderyd är nu inne på sitt tredje år med ökande underskott. Kommunens kostnader har över tid tillåtits öka i snabbare takt än skatteintäkterna.

Satsningar på minskade brott och ökad trygghet

Under ett antal år har inbrotten i kommunen ökat och under senare tid har det även förekommit rån. Det finns också utmaningar med alkohol- och narkotikaanvändning bland vissa ungdomar. Kommunfullmäktige gör därför en riktad trygghetssatsning på fem miljoner kronor som bland annat ska gå till väktare/ordningsvakter samt uppsökande fältverksamhet mot ungdomar. Grannsamverkanbilen har varit framgångsrik i kommunen och det har därför budgeteras ytterligare medel. Det är kommunfullmäktiges ambition att utöka kameraövervakning vid brottsutsatta platser.

Danderyd behöver öka kostnadsmedvetenheten

Kommunen har under lång tid haft en försämrad nettokostnadsavvikelse, vilket innebär att verksamheten blivit mindre effektiv i förhållande till kommunens förutsättningar. Framöver kommer kommunen arbeta med större fokus på effektivitet. Det arbetet är redan påbörjat genom att få ett mer effektivt lokalutnyttjande. Lokalkostnader är en stor utgiftspost i kommunens budget.

Investeringar ska finansieras av kommunens intäkter

Även kommunens låneskuld har ökat under de senaste åren, vilket beror på investeringar i främst skolor och infrastruktur. Den utvecklingen bromsas nu in. I budget 2020 är planen att inga nya långfristiga lån ska tas, utan investeringarna finansieras istället av kommunens intäkter.

Skatten höjs, men Danderyd behåller även fortsättningsvis låg kommunalskatt

För att reglera det ackumulerade underskottet och nå en ekonomi i balans höjs skatten med 1,40 kronor samtidigt som det görs omfattande besparingar och effektiviseringar. Ekonomin kommer att vara i balans redan 2020 och planen är att det ackumulerande underskottet är reglerat år 2021. Trots skattehöjning kvarstår Danderyds kommun bland de kommunerna i landet med lägst skatt – plats 11 av 290.

Nya ekonomiska principer

Kommunfullmäktige föreslår nya ekonomiska principer för god ekonomisk hushållning genom införandet av ett överskottsmål om två procent av skatteintäkterna efter den kommunala skatteutjämningen.

Exploateringsintäkter ska inte längre budgeteras i driftbudgeten. Kommunen bör också på sikt avsätta medel till en resultatutjämningsreserv. Reserven är en ekonomisk buffert för att kunna användas vid en konstaterad lågkonjunktur.

Så här fördelar sig budgeten mellan verksamheterna

Fördelning budget 2020

Utbildningsnämndens budget motsvarar 47 procent, socialnämnden 35 procent och övriga nämnder står för 18 procent.

Störst andel av skattpengarna går till skola, förskola och annan utbildningsverksamhet (881 miljoner eller 47 %) och näst störst är socialnämndens budget (närmare 643 miljoner eller 35 %) och tillsammans utgör de båda nämndernas budget cirka 82 procent av kommunens samlade kostnader.

Utbildningsnämndens budget minskar med 0,4% samtidigt som socialnämnden ökas med 2,5%. De största besparingarna genomförs på tekniska kontoret och kommunledningskontoret. Tekniska kontoret får besparingar på 6,4 miljoner kronor och effektiviseringskrav på 7,4 miljoner kronor. Totalt blir det 13,8 miljoner kronor eller 15 procent. Kommunledningskontoret får besparingar på 12,8 miljoner kronor eller 14 procent.

Budgeten i sin helhet

Budget 2020