Förslag till åtgärder för att komma till rätta med överskottet på skolplatser i Djursholm

I Danderyd finns en överetablering av skolor i förhållande till antalet barn, detta gäller framför allt i Djursholm. Bildningsförvaltningen har därför fått i uppdrag att se över tillgång och efterfrågan på skolplatser i Djursholm och föreslå åtgärder för att komma till rätta med överskottet.

Det finns idag tre kommunala grundskolor i Djursholm; Svalnässkolan, Ekebyskolan samt Vasaskolan. Svalnässkolan har idag 67 elever men plats för 100. Ekebyskolan har 277 elever men plats för 300 och Vasaskolan har 343 men plats för upp till 600 elever.

God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet och inom den kommunala skolan innebär ett överskott av elevplatser att betydande ekonomiska resurser måste användas till att finansiera hyreskostnader för lokaler som inte används. Pengar som annars hade kunnat användas i den pedagogiska verksamheten.

Bildningsförvaltningens förslag

För att utjämna tillgång och efterfrågan på skolplatser i Djursholm föreslår bildningsförvaltningen att följande förändringar görs till hösten 2020:

  • Verksamheten i Svalnässkolan avvecklas och flyttas till Ekebyskolan.
  • Ekebyskolan och Vasaskolan samlas i en gemensam skolenhet med en rektor.
  • Ett arbete påbörjas med att göra om Ekebyskolan till en åk F-3-skola och Vasaskolan till en åk 4-6-skola.

Detta är fortfarande bara förslag och inga beslut kommer att fattas innan kommunstyrelsens produktionsutskott sammanträder i november, då beslut tas om förslaget.

Medarbetarna vid de berörda skolorna samt vårdnadshavare med barn på dessa tre skolor har informerats om förslagen. Vårdnadshavarna har även bjudits in till informationsträffar där både tjänstemän och politiker medverkar. Det kommer då att finnas möjlighet att framföra sina tankar och få svar på sina eventuella frågor kring skolsituationen i Djursholm.

Fortsatt högkvalitativ undervisning

För Danderyds kommunala skolor är en högkvalitativ och likvärdig undervisning alltid högsta prioritet. Därför föreslås förändringar som inte påverkar kvaliteten i undervisningen – så som att göra sig av med lokaler som är dåligt utnyttjade.

Med det här förslaget skulle det bli två fulla kommunala skolor i Djursholm med flera elever och lärare inom varje årskurs. Det skulle till exempel innebära att istället för att ha en förskoleklass i varje kommunal grundskola i Djursholm, skulle alla förskoleklasselever samlas på Ekebyskolan.

Att verksamheten i Svalnässkolan föreslås flytta är en följd av att det är alltför få elever som har valt att gå där och att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva en så pass liten skola, med knappt 70 elever. Svalnässkolans fastighet är i gott skick och skulle kunna hyras ut till annan verksamhet.

Vad händer nu?

Den 26 september kommer kommunstyrelsens produktionsutskott att diskutera bildningsförvaltningens förslag. Därefter kommer ett beslut fattas vid kommunstyrelsens produktionsutskotts sammanträde i november.